72469. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fonható szálak előállítására

Megjelent 1918. eri augusztus i> 6 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS • 72469. szám. A XIV/a/1. OSZTÁLY. ' Eljárás ionható szálak előállítására. FROHMADER ALFRÉD ÜGYVÉD NÜRNBERGBEN. A bejelentés napja 1917 angusztns hó 29-ifee. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 29-ike. A találmány tárgya eljárás Fonható szálaknaik íiínenni vagy fúszeríí növé­nyekből áll. tehát nem a tulaidonképeni fonóipari növényekből való előállítására. Az eljárás nyersanyagaként főként fűfé­lék, u. m. a nápic (aira), sás, nád, káka, tengerifü és 'effélék jönnek számításba, azaz olyan növények, amelyek gyönge alkotásuk folytán a tulajdonképeni fonó­ipari növényekre szokásos szálszabadító eljárásioiknaik nem vethetők alá A szála­kat ezekből a növényekből úgy kapjuk ki, hogy a növényeket először is gyönge lúgos oldatokban, p. o. nátronlúgban, kö­zönséges hőmérsékleten megpuhítjuk és a szálakat a fürdőben, p. o. liavarószer­kezettel mechanikai .mozgásba hozva a megduzzadt, meglágyult vagy föloldott egyéb sejtanyagtól elválasztjuk. A lúgot ezután főként azért, hogy újra fölhasz­nálhassuk, lebocsátjuik vagy kisajtoljuk és a szálas anyagot ismét mechanikai mozgatás köziben kimossuk, a mosóvíztől elkülönítjük és megszárítjuk. Az így ka­pott anyagot azután a szokásos eljárások sze 1 i nt föld ol gozh a t j u k. P. o. tengeri füvei 24— 48 órán át a kö­zönséges hőmérsékletén a levegőtől való elv V.í:; nélkül .r > Bé fokos nátronlúgba^ : É,. ÍZ ázlr.lócclényben a meglá­uy h.s i'íán vagy már előbb is kavaró­•V -'V r. e: hozunk mííköcié.-bo. ' Eá 'eat-­. ' v i i\ kez-'U's elegendő ami, hogy a' -';>•/ riffj y/áhíit izoláljuk. Ezután a lúgot h'i)/;..sáljuk, illetve hengerlés, sajtolás út­j jf \ v.vv más alkalmas módon lehetőség sá riin eltávolítjuk, mire az anyagra vizet ütnünk és a vízben, esetleg többször ki­cserélt vízben, a kavarószerkezettel enyhe mechanikai mozgásba hozzuk. Ha már a lefolyó víz nem reagál lúgosán, a szálakat a folyadéktól elkülönítjük, esetleg! mégl egyszer kisajtoljuk megszárítjuk és to­vább dolgozzuk föl. A lúg végső nyomait valamilyen sav, p. o. yalan^eá^ szerves sav hozzáadásával h atástalSnáthatj uk*. Keményebb növényi anyag esetén a lúgot kissé melegebben is használhatjuk. Lúgos anyagoknak hozzáadása olyan folyadékokhoz, amelyeikkel: növényeiket föltárás vagy szintelená<t(és végett kezed­nek, magábanvéve már ismeretes, ugyan­úgy a mechanikai mozgatás föltárás köz­ben, csakhogy ez esetekben durva szál­növények, u. m. kénder és efféle áztatá­sának pótlásáról van szó.

Next

/
Thumbnails
Contents