72467. lajstromszámú szabadalom • Eljárás állatok gyomortartalmának száraz takarmánnyá való átváltoztatására

Megjelent 1918. évi augusztus hó 14-éu. MAGY. rfJW, KIR viísm SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72467. szám. IV/e. OSZTÁLY­Eljárás állatok gyomortartalmának száraz takarmánnyá való átváltoztatásása. BECKSTROEM GYÖRGY GYÓGYSZERÉSZ BERLIN-PANKOWBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 4-ike. Elsőbbsége 1915 december hó 9-ike Jelen találmány oly eljárásra vonatko­zik, amellyel állatok, főleg kérődző álla­tok gyomortartalmát száraz takarmánnyá változtathatjuk át és abból áll, hogy a gyomor tartalmához kb. oly mennyiségű száraz cellulozatartalmú növényalkat­részt adunk, hogy a gyomornedv azzal lek üttessék ós hogv ezt a keveréket kellő hőszigetelés mellett önmagára hagyjuk, míg a kezdetben erős gázképződés meg­szűnt. A hőszigetelés ekkor úgy válasz­tandó, hogy a massza a benne föllépő bomlasztófolyamatolk által 40 C. hőfokot vegyen föl. A folyamat rendszerint kb. 5 napot igényel. Ha a csekély gázképződés álla­potát elértük, a masszát tetszőleges mó­don, amely a találmány lényegét nem érinti, megszárítjuk, ami rossz szag kép­ződése nélkül mehet végbe. Ebből oly tápszer ádódik, amelyben a hozzáadott cellulózéban gazdag növényanyag ha­sonló módon van föltárva, mint a gyo­mor tartalmának egy részét alkotó nö­vényanyag. Az eljárással tehát nem csu­pán magát a gyomor tartalmát hasznosít­juk ismét táplálási célra, hanem még oly anyagok is, amelyek aránylag nehezen emészthetők, pl. szecska, mohaturfa, gá­lyák, avarfü, sőt még fürészpor is és más efféle, oly alakba vitetnek át, amelyben az állatok számára könnyen emészthetők és takarmány gyanánt szívesen fogadtat­nak általuk. Az eljárás foganatosításéira szükséges hőszigetelést célszerűen úgy érjük el, hogy a vegyi reakciót oly térben végez­zük, amelynek falai ama cellulózában gazdag növényanyagokból állanak, ame­lyeket a gyomor tartalmához hozzáadni kívánunk. Különösen célszerűnek mutat­kozik a kivitel, ha a reakcióskamra falai a kereskedésben kapható turfamoha cso­magokból képeztetnek. A részletes kivitel következőképen alakul: A rendelkezésre álló gyomortartalmat oly mértékben, ahogy a vágóhídon el­esik, oly kamrába visszük, amelynek oldalfalait köröskörül fölrakott turfa­mohacsomagok alkotják és melynek fe­neke célszerűen cementezve van. A gyo­mortartalmat ebbe a kamrába öntjük és egyidejűleg pl. mohaturfát, vagy pedig szecskát, szénát, galyakat, avarfüvet, fü­részport hintünk rá és az egészet kissé összekeverjük. A cellulózatartalmú pót­anyag mennyiségét kb. úgy vesszük, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents