72464. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üvegtárgyak előállítására

Megjelent 1918. eri augusztus i> 6 14-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72464. szám. XVII/©. OSZTÁLY Eljárás üvegtárgyak előállítására. TBEUHAND-VEREINIGUNG A.-G. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 junins hó 23-ika.. A jelen találmány eljárásra vonatko­zik üvegtárgyak, főleg üreges üvegtár­gyak, mipt palaokok,' befőttesüvegek és affélék előállítására és abból áll, hogy mindenekelőtt alkalmas tartályba (élő­formába) üvegmasszát töltünk, melyet ezután részben a munkadarab fejéneik ki­képzésére való formába viszünk, mire ismert módon a munkadarabot készre­fuvatjuk. Emellett a fej képezéséhez szükséges üvegmasszát az előformából a fejformába az üvegmasszának levegővel, vagy du­gattyúval való tengelyirányú eltolásával vihetjük be. A mellékelt rajzon az 1. ábra az előformát és külön a hozzá­tartozó fejformát ábrázolja részleges ten­gelyirányú metszetben, a 2. ábra az előformát és a fejformát egyesítve, szintén részleges tengelyirányú metszetben mutatja, valamint azt, hogy miiképen hozzák az üvegmasszát az elő­formából a fej formába, a 3. ábra szintén részleges tengelyirányú metszetben tünteti föl az üvegmasszának az előformából a fejformába való bevite­lének egy másik módját, a 4. ábra a befőttesüveghez való. a készrefuvatóformába beakasztott munka­darabot ábrázolja tengelyirányú metszet­ben, végül az 5. ábra a készrefuvatott munkadarabot tünteti föl a készformában, szintén ten­gelyirányban vezetve. A jelen eljárás szerint mindenekelőtt alkalmas (1) előformát (2) "üvegmassizá­vai megtöltjük. Ez célszerűen úgy töirté­nik, hogy az előformát az üvegmasszával telt kádba bemerítjük és abból az üveget beszivatjuk az előformába (1. ábra). Ha megtelt az előforma, kiemeljük azt a kád­ból és az üveget a (3) késsel bevágjuk. Az 1. ábrán látható foganiatosMási pél­dánál (4) szívócső van elrendezve, mely­nek (5) feje az (1) előforma fölső végét lefödi és mely (6) nyílásokkal van ellátva, melyeken át, a töltőművelet közben, az (1) előformában lévő levegőt kiszivatjuk. Az (1) előforma fölső vége (7)-nél cél­szerűen kissé bővebbre van készítve, mint annak többi része, úgy hogy a (2) üvegmass^a a (3) kés eltávolítása után is fogva marad az (1) előformában. Miután a (4) szívócsövet eltávqjüottuk az (1) elöformáról, a munkadaraBpejé­nek képezésére való formát helyezzük rá az (1) előformára (2. ábra). Ez á fej-

Next

/
Thumbnails
Contents