72459. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mesterséges kar és vele kezelendő szerszám összekapcsolására

Megjelent 1918. éri augusztus hó 10-én. MAGY. V SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 72459, S52ám. vn/e. OSZTÁLY. Berendezés mest erséges kar é» a vele kecelendő SKerezázn összekapeiolására. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1916 december hó 2-ika. Elsőbbsége 1915 deeembar hó 3-ika. A háború szülte ama követelményből, hogy kézműveseknek, ú. m. asztalosok­nak, lakatosoknak, ácsoknak stb. egészen vagy résziben elvesztett karját póttagok­kal helyettesítsük, amely révén régi fog­lalkozásukat folytatva, előbbi teljesítő­képességüket legalább részben vissza­nyerjék, többek közt mesterséges karok és oly szerszámok célszerű összekötteté­sének problémája is fölmerült, amely szerszámok munkaközben a mesterséges karral szemben helyzetüket változtatják; főleg oly szerszámokról van tehát szó, amelyekkel az ép kézműves két kézzel szokott dolgozni. Ilv szerszámok pl. i gyialú, a fürész, a pergőfúró, a ráspoly, a kettősnyelű vágó- vagy simító penge. A kérdéses összeköttetésnek az emberi • kéz ama képességét kell helyettesíteni, hogy egy tárgyat megragadni és elengedni képeis, továbbá hogy a kéz a csuklóban minden irányban mozoghat az alsókarral szemben. Az összeköttetés létesítésének és szétbontásának gyorsan kell végbe­mennie, hogy a munkás egy-egy szerszám kézbevevésére és létesítésére ne legyen kénytelen az épkezü munkásnál lényege­sen több időt fordítani. Az összeköttetés­nek csuklósnak is kell lennie, hogy a szerszám munkaközben a mesterséges karral szemben különböző helyzetekbe könnyen beigazodhasson. A találmány a szóban lévő problémá­nak oly megoldására vonatkozik, amely e szerkezeti eszközök egyszerűségével és hatásuk tekintetében főként azzal -tűnik ki, hogy a munkás a mesterséges karral a szerszámot megfoghatja és leteheti anélkül, hogy az egészséges kéznek segít­ségét igénybe kellene vennie. találmány további előnye abban rej­lik, hogy egészen újszerű, különösen a munkadarabok fogvatartására és eltolá­sára szolgáló oly szerszlámolk Használatát is lehetővé teszi, amelyek a munkada­rabra rátéve, az egyensúlyi, helyzetükbe önként beállanak, úgy hogy ép úgy ér7 vénvesül a mesterséges karral való ösz­szekötteiésük csuklós volta, mint a két kézzel kezelendő szerszámoknál. Az új összeköttetést a ruhaipar nyomó­gombjaival való hasonlatossága folytán nyomógombos kapcsolásnak nevezhetjük. A találmány szerint ugyanis a mester­séges kar és a vele kezelendő szerszám összeköttetésére a két rész egyikén egy

Next

/
Thumbnails
Contents