72457. lajstromszámú szabadalom • Rácsozatkengyelek és nyíró- és lökőerők fölvételére vasbeton hajóépítésnél

Megjelent 1918. évi augusztus hó lü-én. MAGY. g£| KIR. SZABADALMI ffl| f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72457. szám. XV/a. OSZTÁLY. / v Ráesozatkengyelek a nyiró- és lökőerők fölvételéra Tasbetonkajóépltéenél. RÜDIGER MIKSA MÉRNÖK HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1917 október hó 29-ike. Minthogy vasbeíonhajóknál minden tetszőleges ponton kívülről erős lökések vagy nagy egy esm egte rh elések állhalnak elő, azért az ebből keletkező nyíróerőket nem lehet a betonnal fölvétetni., A keskeny, magas bókonytalpak, hossz­ós kereszt bordák, stb. oly csekély beton­keresztmetszettel bírnak, hogy erős löké­seknél könnyen állhat elő törés a nyíró­erők túllépése folytán. Ezek a magas, keskeny gerendák ugyan nagy nyomatékot vehetnek föil csekély önsúly mellett, ha a megfelelő szerkezetet alkalmazzuk, amely egyben lehetővé teszi a megfelelő nyíróerők fölvételét. A rajzon föltüniteíett, egyszerű vagy kettős rácsozat alakjában kiképezett (a) betétvasak úgy vannak elhelyezve a vas­betongerendában, hogy a lökések vagy egyes megterhelések által előidézett nyíróerők csupán ezen vasak által vétet­nek föl. Kél egymást keresztező vasbeton-borda vagy bókony csomópontjának megterhe­lésénél is a rácsozatszerüen behelyezett vasak tökéletes együttműködést fognak eredményezni. A gerendák ezen vasbetétek által köl­csönösen föl vannak függesztve. Ezáltal' elérjük, hogy nem csupán a szorosan mellette fekvő gerendák, hanem az összes, a keretben lévő hossz- és ha­rántbordák részt kell hogy vegyenek a lökések és egyes megterhelések fölvéte­lében. ' Ez a folyamat a következőképen ma­gyarázható meg: A (P) teher (1. ábra) a (c) gerendát alulról támadja és a gerendát fölfelé igyekszik eltolni. A (e) gerenda azonban az (a és a') vasak által a (b és d) geren­dáikon föl van függesztve. A (b és d) ge­rendák tehát most szintén fölfelé tolód­nának el, ha ezen két keret fölfüggesztö­va&ai ezt meg nem gátolnák. Ebből adódik a szomszédos gerendák­kal való további együttműködés. Ezek a rácsozatszerű betétvasak nem csupán hosszirányban, hanem haránt­irányban is alkalmaztatnak, miboil kifo­lyólag ugyanaz az erőjáték ebben az irányban^ is ismétlődik, A vaisbeitétek maguk úgynevezett Mo­nie-vasakból, négyszög-, lapos- vagy alak­vasakhól állhatnak. A rácsvasiak a nyomatékvasakkal szi­lárdan is összeköthetők.

Next

/
Thumbnails
Contents