72456. lajstromszámú szabadalom • Berendezés áramló gázmennyiségek mérésére

Megjelent 1 *.» 18. evj augusztus hó 10-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72456. szám. VII e. OSZTÁLY. Berendezés áramló gázmennyiségek mérésére. JULIUS PINTSCH AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. k bejelentés napja 1917 július hó 11-ike. Elsőbbsége 1916 október hó 25-ik*. Áramló gázmennyiségek mérésére leg­inkább az ismeri „nedves" vagy „száraz" gázmérőket használják. Igen nagy gáz­mennyiségeikre csak a nedves gázmérő jöhet számba. Ezt a készüléket, minthogy óránkinti fordulatszáma bizonyos hatá­ron túl nem növelhető, nagy gázmennyi­ségeik átbocsátására akkora méretekben kell készítenünk,* amelyek használatúi megnehezítik és beszerzescl megdrágítják. Hogy kisebb méreteket kapjanak, úgy­nevezett arányossági gázmérőket alkal­maztak. A fő gázcsőből egy sokkalta 'kisebbet ágazhattak el, ezt megfelelően kisebb gázmérőn vezették keresztül s azután újna a fővezetékhez csatlakoztat­ták, Ekként egy áramág mennyiségét álla­pították meg és az eredményt sokszoroz­ták a csővezeték keresztmetszetek arány­számával. Ilyen berendezés mellett a mérés pon­tossága, miként ismeretes, annál kisi°bb, minél nagyobb az átáramló gázmennyi­ségnek és a gáznyomásnak az ing[adozása. Nem is számítva azt, hogy a két gáz­áramnak mennyisége magában véve sem arányos a csőkeresztmetszetekkel, az áramágba beiktatott gázmérő a rajta, ál­ömlő mennyiséggel változó nyomásvesz­teséget okoz, anélkül, hogy a fő gázáram­ban ugyanúgy változó ellenállás volna. Azt már javasolták ugyan, hogy arányos­sági gázmérőknél a gázmérő előidézte nyomásvesztesógeket szabályozóval ki­egyenlítsék, csakhogy az ilyen ismert mérőberendezésekhez membránok és sza­bályozó szelepek használata szükséges, úgy hogy a szerkezeit igen bonyolulttá válik. A találmánynak alapját tévő mérési módszer a legegyszerűbb módon meg­szünteti az említett hibaforrásokat, anél­kül, hogy le kellene tennünk a fölötte kicsiny gázmérő használatának kényel­méről. A módszer azon a megfontoláson ala­pul, hogy a gázmérő tartósan és a meny­nyi ség vagy nyomás minden változása mellett is a helyets részmennyiséget álla­pítja meg, ha a főgázáramot több egyenlő ágra osztva, a gázmérőt ezeknek egyi­kébe iktatjuk be és ha" egyidejűleg arról isgondoskodúnk, hogy egyfelől az elága­zási helyen, másfelől az újra egyesülés helyén egyenlő nyomások legyenek.. A fő­áramnak több egyenlő ágra való osztása, i

Next

/
Thumbnails
Contents