72454. lajstromszámú szabadalom • Polcelrendezés függőleges állványokra tolt fiókfenekekkel

Megjelent 1918. évi augusztus hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72454. szám. Vlll/c. OSZTÁLY. Polcelrendezés függőleges állványokra tolt fiókfenekekkel. BÁRÓ PREUSCHEN FERENC LAJOS FÖLDBIRTOKOS LIEBENECKBEN. A bejelentés nápja 1917 november hó 9-ike. Elsőbbsége 1916 november hó 3-ika. A találmány tárgya oly poloel rendezé­sekre vonatkozik, melyeknél a vízszintes fiókfenékak füüggőleges állványokra van­nak föltolva és a kívánt kölcsönös távol­ságban' közbehelyezett csődarabok és perselyek útján tartatnak meg. A talál­mány értemében az ilyen fiókelrendezé­stíkfet azáltal tökéletesbítjük és tesszük különösén mezőgazdiasági tömegáruk föl­vételére alkalmasabbakká, hogy a polc-, illetve fiókfenekek a mellső függőleges állványok egyikén a forgáscsapokkéntt . kiképezett perselyek útján kilengethetően vannak megerősítve. A fiókfenékek ezen kilengethetösége folytán a fiókfenekek kölcsönös távolságát a lehető legkisebb mértékűre csökkenthetjük anélkül, hogy a hátul fekvő fenékrészek hozzáférhető­sége és áttekinthetősége szenvedne. Ily polcelrendezésekkel szemben, melyeknél a fiókfenekeken fiókszerűen kihüzihiaitö cserények vannak elrendezve, a talál­mány tárgya nagyobb egyszerüségéfi kí­vül még azt a jelentékeny előnyt is nyújtja, hogy a súrlódási viszonyok oly kedvezők és a mozgási ellenállások oly csekélyek, hogy minden különcis figye­lem nélkül 3 feneíkek lökésmentes kilen­getése érhető el. Ez különösen mezőgaz­dasági tömegáruk, pl. almák, tojások stb. elraktározásánál igen előnyös, minthogy ezek a fenekek lökésszerű kihúzásánál könnyen egymáshoz verődnek és ezáltal megsérülnek. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak foganatasítási alakjait mutatja. Az 1. és 2. ábrán oly kivitel van föltün­tetve, melynél a kilengetéshez szűkségea szabad tér egy második, kilengetheíő fe­nékkel van kitöltve, míg a 3. és 4. ábrán nyitott ki lenget öté rrel ellátott kivitelek láthatók. A rajzon (a)-val a polc vízszintes fiók­jai és (c)-vel a függőleges oszlopok van­nak jelölve, mely utóbbiakon az (a) fene­kek egymás fölött fekve rendeztetnek el; A fenekek szükséges kölcsönös távolsá­gának létesítésére a (b) perselyek szol­gálnak, melyek a találmány értelmében az (a) fenekeikkel mereven össze vannak kötve és a függőleges (c) állványokon forgathatóan vannak ágyazva, úgy hogy az (a) fenekek eiörelengethetök. Az 1. áb­rán föltüntetett elrendezésnél mindegyik fiókfenék kétrészüen van kiképezve és a szomszédos fenékrészeket egymástól kör-

Next

/
Thumbnails
Contents