72453. lajstromszámú szabadalom • Fölső comb amputálása esetén alkalmazható munkaláb

Megjelent 1918. évi augusztus hó lO-én. MAGY. tffo KIR. SZABADALMI f |fj |ff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72458. szám. VII/e. OSZTÁLY. Fölsőcomb amputálása esetén alkalmazható munkaláb. MARUSÁN GÉZA ORVOSI MŰSZERÉSZ KOLOZSVÁRT. . A bejelentés napja 1917 májas hó 19-ike. Jelen találmány tárgya fölső comb amputálása esetén alkalmazható munka­láb, melynek lényegét a mellékelt raj­zon, az 1. ábra függélyes metszetben, a 2—3. és 4. ábra pedig vízszintes met­szetekben az 1. ábra A—B, C—D, illetve E—F vonala szerint tünteti föl. Ezen találmány tárgyiát képező munka­iéi) áM az aluminiumból vtagy ennek va­lamely ötvözetéből, vagy más alkalmas fémből sajtolás útján előállított kúpos föilületű, szellőzőfuratokkal, gömbszerű fenékkel és egy a karimának részbeni ki­bővítése és megfelelő alakítása által ké­pezett (2) ülőgumót támasztó fölülejttel ellátott (1) comb tokból, a (3) mankóból és a kettő között a (6) és (13) csődarab­ból szerkesztett lábszárból. • A (6) cső fölső végében az (1) comb­tok (5) toldata, mely szintén csődarabból készült, a magasság iráiiyában eltolható. Az eltolódás mérvét az (5) toldaton levő (10) hosszirányú kivágások és (9) csava­rok korlátozzák. Ugyancsak a (6) cső fölső szakaszában közvetlen az (1) comb­tok alatt egy (8) spirális rúgó van elren­dezve, mely a lábszárnak rugalmasságot kölcsönöz, miáltal a hátgerinc- és agy­velőre károsan és kellemetlenül ható ráz­kódások kiküszöböltetnek és mellőzhető az (1) ülőgumót támasztófölület szokásos párnázása. , A (6) cső alsó kúpos és (12) csavar­anyával ellátott vége két vagy több (11) hasítékkal bíir. Ezen kiképzés folytán a lábszár magassága bármikor megváltoz­taitihlató, ha a (13) alsó csődarabot a (G) fölső csődarabban a szükséghez mérten eltoljuk és azután rögzítjük. SZABADALMI IGÉHTEK. 1. Fölsőcomb amputálása esetén alkal­mazható munkaláb jellemezve azál­tal, hogy az egy darabból sajtolt (1) combtok fenékrészére erősített (5) toldat van fölerősítve, mely a -fölső lábszárt képező (6)' cső fölső szakaszá­ban vezetve, a magasság irányában korlátozott mérvű mozgásokat végez­het, melyeik egy itt elrendezett (8) spirális rúgó hatásától kisérve men­nek végbe, a lábszárnak rugalmassá­got kölcsönözvén, továbbá hogy a láb­szár magassága szabályozható legyen, az teleszkopszerüleg egymásba tóit két (6) és (13) csőből Van képezve, melyek közül a bővebb nyílású (6)

Next

/
Thumbnails
Contents