72452. lajstromszámú szabadalom • Vízszállító berendezés

Megjelent 1918. évi augusztus hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72452. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Vízszállító berendezés. LACZAY LAJOS GÉPÉSZ KŐTELEKEN ÉS BARTA FERENC FŐMOLNÁR NAGYKÖRŰN. ’ A bejelentés napja 1917 junius hó 27-ike. A kazánok táplálására vagy egyéb szükségletek céljára eddig a vizet rend­szerint szivattyús berendezésekkel szállí­tották. Ez a módszer azonban egyrészt igen költséges és másrészt bonyodalmas és a várt eredmény nem áll arányban a kifejteit erővel, úgy bogy ezek a beren­dezésele nem dolgoznak elég gazdaságo­san. Ezzel szemben jelen találmány tár­gya oly vízszállító berendezés, melynél a vizel végnélküli láncra szerelt üreges du­­gatlyúszerü testeknek hengerben való végigimozgása által létesített légiire««égé szállítja és a berendezés abban áll, hogy a vízgyűjtő tartályba ennél kisebb átmé­rőjű függőleges henger van beépítve, mely hengerben üreges dugattyúpzerü testek mozognak, úgy hogy a hengerben keletkező légritkítás, következtében az ebbe oldalt beáramló vízmennyiség föi­­szí válik a vízgyűjtő tartályba és enned; fölső részén át az alkalmazás helyére ve­zettetik. A találmány tárgya a csatolt raj­zon példakép vett' foganatosítási alakjá­ban függőleges metszetben van föltün­tetve. A berendezés áll a tetszőleges gép által hajtott (a, b) lánckerekeken futó (c) lánc­ból és az erre ismert módon rászerelt dugattyúszerű zárt (d) testiekből, melyek erős fémbádogból készülnek és belsejük­ben kereszt kötések által célszerűen me­revítve vannak. A két (a, b) lánckerék között a fölső részében hengeralakú (e) vízgyűjtő tartály van úgy elrendezve, hogy ezen hengeres tartály tengelye a (c) lánc egyik ágával egybeesik. Az (e) henger alsó (f) része lefelé kúposodik és az (e, f) rlászek között a (g) vízszintes válaszfal van elrendezve. Az (f) kúpos részbe a központos függőleges (h) henger van be­építve, melynek az (e) hengernél lénye­gesen kisebb átmérője van. Úgy az (e) henger fölül, mint a (h) henger fölül és alul nyitva állanak, mim ellett a (h) hen­ger fölső torkolata a válaszfal fölé kerül. A kúpos (f) részbe oldalt a vízbevezétő (i) cső torkol és ennek beömlő nyílásá­val szemben a (h) hengercsőben a (j) nyílás van kiképezve. Másrészt a kúpos (f) részből oldalt a függőlegesei! fölfelé álló (k) cső ágazik el az összeszorult le­vegő elvezetése céljából. Az (e) vízgyűjtő tartály fölső részéből az (1) elvezető cső ágazik el. A berendezés működési módja a követ­kező: Az elszállítandó víz az (i) csövön át

Next

/
Thumbnails
Contents