72450. lajstromszámú szabadalom • Csontőrlő

\ Megjelent 1918. évi augusztus hó lO-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 72450. szám. Xl/d. OSZTÁLY. Csontőrlfl. EISENHÜTTEN & EMAILLIERWERK WILHELM VON KRAUSE G. M. B. H. CÉG ODER/M NEUSALZBAN. A bejelentés napja 1917 janins hó 6-ika Elsőbbsége 1916 noYember hó 28-ika. A találmány oly csontőrlőkre vonatko- • zik, amelyeknél a késeshenger célszerűen rézsútosan álló fürészlapokkal és ezek között elrendezett tárcsákkal van fölsze­relve, mimedlett a közbenső tárcsákon gyűrűalakú lehorzsol ók foglalnak helyet. Az eddig ismeretes ilynemű csontörlők­től a találmány szerinti lényegileg abban fér el, hogy az őrlő-ellenpofa egy darabon egészen a fűrészfogak éléig terjed, azután pedig visszaugrik és ezáltal egy kamrát képez, amely az egyik lehorzsolószárig terjed. Ebben a kamrában gyűlik összie az az őrlőanyag amely a fogak oldalfölü­letei által súrlódás folytán és a fogközök által tovasodródott. Ha már most vala­melyik fogközben egy csontszilánk vite­tik tova, amely az előtte haladó fog hom­lokfölületéhez támaszkodik, akkor az engedékeny őrleménnyel megtöltött kam­rába való belépéskor oldalvást eltéríMe­tik, úgy hogy a fűrészlappal szomszédos két lehorasolószár elé kerül és valame­lyik következő fog által szétvágatik. A kamrából a fölaprított anyag a szárak közti héaagokon keresztül kihull. Célsze­rűen a lehorzsolókat két-két szárral lát­juk el, ametyeket keskeny bünik kap­• csolnak össze egymással. A hátsó szár aztán egy támasztó sinhez fekszik. Az 'őrlemény a bürük között hull ki. Hy Tsontörlönek egy kiviteli példája a rajz 1. ábráján függélyes metszetben vian föltünitetve. A 2. ábra a késeshenger függélyes hossz­metszetét, a 3. ábra pedig lehorzsolószárak haránt­metszetét mutatja. Az (a) géptörzf alsó részében ismert módon elrendezve látjuk a késeshengert, amelynek (b) fűrészlapjai a (d) tárcsáik 'közbeikiüatásával egy közös (c) tengelyen •foglalnak helyet. A közbenső tárcsáik •hordják a gyürűalakú (e) lehorzsolókat, amelyeknek lefelé nyúló (el, e2) száraik vannak. Ezen szárakat egy-egy vékony (e3) bürü köti össze egymással. A hátsó •(el) szár egy (h) sinhez támaszkodik, amely az összes lehorzsolószárak ellen­támasztéka. A (g) őrlőellenpofa a gép belseje felé néző (gl) részével egé­szen a (b) fűrészlapok fogéléig nyúl. A rogak által súrolt fölület azután vissza­ugrik, úgy hogy egy (g2) kamra képző­dik, amely a lehorzsolok (e2) száráig verjed. Hogy még kicsiny méretbeli elté-

Next

/
Thumbnails
Contents