72449. lajstromszámú szabadalom • Hőszálas feszültségtároló készülék

Megjelent 1018. évi augusztna hé 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72449. szám. VH/g. OSZTÁLY. Hősíálas fsszültséghatároló készülék. GILES GYÖRGY MÉRNÖK FRIBOURGBAN (SVÁJC). k bejelentés napja 1917 juaius hó 13-ika. Elsftbbaége 1916 jnniu hó 26-ika. A találmány tárgya hőszálas feszült­séghatároló készülék, mely különösien alacsony feszültségek céljaira szolgál. Az alacsony feszültségeik elsetcire ed­digelé ismeretessé vált feszültséghatároló készülékiek általában véve vagy hengerek közötti szaktfaközökből vagy oly dugóból állanak, amelyet szigetelő anyagból, pi. csillámlemezből készült, furattal ellátolt oly korong alkoí, mely két, vezető anyag­ból, pl. lémből való korong közé van he­lyezve, mimelletlt e két korong közül az egyik a földdel, a másik pedig azzal a hálózattal van összekötve, amelyben a ieaeültség határolandó. Mindezen készü­lékek több hátrányt mu latnaik. Az első' sorban említett rendszerű készülékek nem igen érzékenyek, mert a hengerek helyzetének kis szikraköz számára való szabályozása nehézségekbe ütközik. Más­részt, ha a szikraköz kicsin}', kénytelenek vagyunk a túlfeszültség mértékének kor­látozása céljából a szikraközölkkel ineg­•leíhetősien nagy ellenállást sorbakapcsolni, melyniek föladata megakadályozni azt, hogy a kisülési ív a túlfeszültség áthala­dása után fönnmaradjon, mely ellenállás azonban természetesen gátat vet a készii­lék nagy teljesítményének. A másodsor­ban említett rendszerű készülékeknél igen gyakran megtörténik, hosy az ív ön­magától el nem alszik, ami a hálózatnak a földdel való maradandó összeköttetését vonja maga után, mely esetben veszé­ly eissié v álhatók. Mindezen hátrányokat elkerüljük a ta­lálmány szerinti készülékkel, mely szige­telő anyagból való korongot tartalmazó oly dugóból áll, amely egymással hőszál segélyével érintkezésben tartott kontak­tuspárral van sorbakapcsolva, mely hő­szál a dugó működésbe jutása alkalmá­val az áraanot átbocsátja, mig egy külső erő a kontaktuspárt egymástól állandóan elválasztani iparkodik, mindé/ oly mó­don, hogy a két kontaktus minden tül­feszültség áthaladása után a szál fölmele­gedésie folytán egymástól elválik. A mellékelt rajzon a találmány sze­rinti készülék foganatosítási példája váz­latosan van föltüníetve. Ezen foganatosítási alak szerint két egymással összekötött (a, b) kapcsoló vagy szorító van alkalmazva, amelyek közül az első abba ti hálózatba van ik­tatva, amelyben a feszül1 ség határolandó, míg a másik kapcsoló T-nél a földdel van összekötve. A dugó, nielv a (b) kapcsoló

Next

/
Thumbnails
Contents