72448. lajstromszámú szabadalom • Lapátkerék mozgatható lapátokkal

Megjelent 1918. évi augusztus hé 10-ém. MAGY. KIR. SZABADALMI gj® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72448. szám. XV/a. OSZTÁLY. Lapátkerék mozgatható lapátokkal. GOLDMANN JÁNOS HAJÓVÁLLALAT-TULAJDONOS COSELBEN (FELSÓ-SZILÉZIA). ' A bejelentés napja 1917 juniaa hó 1-je. Jelen találmány tárgya lapátkerék, fő­leg kerekes hajógőzösök számára, me­lyen a lapátkerékkel egyenlő forgási ér­telemben. és azonos fordulatszámmal forgó excentergyürü mindegyik lapát Számlára egy vonórudat és ennek segélyé­vel egy lengő szögemeltyüt mozgat. A találmány szerint a szögemeltyű hosszabb emieltyűkarja felé néző, a la­páttal és egy terelőkarral a kerék belseje felé irányuló csuklós négyszöget alkot, az állandóan maradó (a lapát és az emel­tyű lengési forgáscsapja) és a mozgó a terelőkarnak a hosszabb emeltyűkarral való kapcsolócsuklólapja és a terelőkar­nak a lapáttal való kapcsoló-csuklólapja tehát a kerék forgásánál változó, átló­irányú forgástísaptávolsággal. A lapátok függélyes állásában a terelő­kar csuklós csatlakozó pontja a lapát forgáspontja fölött fekszik, A berendezés előnyösien olyan, hogy a terelőkait köny­nyen ki lehessen cserélni, oly célból, hogy hosszának változtatásával szükség esetén a lapátok állását változtatni lehes­sen. Minthogy az excenter szorosan a hajófalon marad, úgy az egyes lapátállá­sokat könnyen meg lehet konstruálni. A súrlódási veszteség a képzelhető leg­kisebb. A lapátkerék majdnem felényire a vízbe merülhet, minthogy a lapát kissé ferdén merül alá, majd gyorsan a függé­lyes helyzetbe megy át és ezt a helyzetet majdnem egészen a vízből való kilépéséig megtartja. A kilépéskor oly ferdén áll be, hogy igen előnyösen emeltetik ki a víz­ből. A hatásfok lényegesen növekszik, minthogy a lapátállás az ezidőszerinti kerekekéhez képest a legelőnyösebb. A rajzon a lapátkerék, kerekes gőzö­sök számára van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán nézetben, ahol azonban a la­pátok és a tengely metszetben láthatók, a 2. ábrán pedig metszetben. Az (a) főtengelyre ismert módon ki­képezett (b) csillagkerék van fölékelvé*, melynek ágai között a (d) csapok körül forgó (e) lapátok foglalnak helyet; utób­biak a (d) ágyazásban foroghatnak, míg az egyenlőtlen karú (f, g) szögemeltyűk a (c) tengelyeken ülnek, melyek a két csillagkereket egymással összekötik. Ha a lapát a legmélyebb helyzetben van és eközben megközelítőleg vagy egé­szen függélyesen áll be, úgy az (n) csat­lakozó csukló majdnem vagy egészen

Next

/
Thumbnails
Contents