72444. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet mótoros járműnek kerekeire szerelt légabroncsoknak egyenlő nagyságú futóköpennyel való áthúzására

Megjelent 1918. éri angusztua hé 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72444. szán». XX/a/a. OSZTÁLY Saerkexet mótoros járművek kerekeire szerelt légabroncsoknak egyenlő nagyságú futóköpennyel való áthúzására. ROSE OTTÓ KERESKEDŐ MAGDEBURGBAN. A 71621. törssssabadalom pótasabadalma, melynek bejelentési napja 1916 április hó 6-ika és elsőbbsége 1915 április bó 20-ika. A törzsszabadalom tárgya szerkezet mótoros jármüvek kerekeire szerelt lég­abroncsokniak egyenlő nagyságú futó­köpennyel való áthúzásába. A találmányt derékszög keresztmetszetű állvány •'jel­lemzi, melynek két egymás mellett fekvő oldalán, egymástól függetlenül, tartók, illetve markolók állíthuatóan vannak ágyazva. A jelen találmány tárgya a törzsszaba­dalomban védett szerkezetnek oly kikép­zése, melynél a tartók, illetve markolók elállítása emelőmüvei történik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem fogattatosítási alakját szem­lélteti. A szétfeszítendő futóköpeny fölvételére szolgáló (1) állványon oldalt a (3) tartó­kát, illetve markolókat hordó (8) fogasr rúd az (1) állvány (9) vezetékedben, van­nak vezeíve. A (8) fogasrudakba, (10) fo­gas szegmensek kapcsolódnak, melyek fogantyút hordanak és a (9) vezetékkel (11) emelők útján vannak kapcsolva. A (8) fogasrúdba (12) rekesztőkilincs kapcsolódik, melyet a (13) rúgó szorít a fogak közé. Ez a rekesztőkilincs az egyik oldalon ívelt, a másik oldalon egyenes úgy, hogy a fogasrúd visszafelé való moz­gásánál a rekesztőkilincs megemeltetik, a rúd visszairuenését azonban a rekieszlíő­. kilincs meggátolja. A fogasrúd szabaddá tétéle céljából a (14) gombot megemel­jük úgy, hogy a (13) rúgó nem hathat többé á rekesztő kilincsre. A szerkezet működési módja a föntiek és a rajz alapján könnyen megérthető. Ha a futóköpeny egyik szárát fölfelé akarjuk húzni, akkor a (3) markolókat a futóköpeny egyik szára alá helyezzük és azután a (10) fogas szegmens segélyé­vel a fogasrudat hátrafelé mozgatjuk. Ezáltal a markolók és velük együtt a futóköpeny szára a kívánt helyzetbe föl­felé lesz húzva úgy, hogy azután az ily módon nyitott külső futóköpenybe á kö­zönséges futóköpenyt hordó keréket be­vezethetjük. A fogasrudak visszamentését a (12) rekesztő kilincs akadályozza meg, mely egyenes vonalú szélével a fogakhoz szorul, míg visszamenetelnél az ívelt pe­rem a rúd fogai fölött elcsúszik. Természetes, hogy az ívelt szegmenst forgattyús fogaskerékkel is helyettesít­hetjük. /

Next

/
Thumbnails
Contents