72442. lajstromszámú szabadalom • Javítás visszafolyós hűtőberendezéseken

Megjelent 1918. évi. augusztus hó 10-én. MAGY, g|| KIR. SZABADALMI gjlff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72442. szám XVIIl/c. osztály. Javítás visszafolyós hűtőberendezéseken. NEUDENBACH ÉS TÁRSA CÉG ZSOMBOLYÁN. A bejelentés napja 1917 julius hó 7-ike. Az eddig ismeretes visszafolyó,s hűtő­berendezések különös hátránya, hogy egyrészt a permetező testek nagyon szo­rosan vannak egymás mellett elrendezve, minélfogva a szabad légútak nagyon kes­kenyek, másrészt a permetezőtesteik (deszkák, lécek, háromélű bordák stb.) eddig alkalmazott keresztmetszeti alakjá­nak behajlási szilárcfsága nem volt meg­felelő. A légútak szűk volta csökkenti a huzamot: és a víznek ezen alapuló hűtő hatását. A permetezőtestek behajlása, amelyet a lepermetező víz eleven ereje nagy mértékben előmozdít, a víznek a behajlási helyeken való ősszefutását ered­ményezi, mikor is zárt vízsugarak kép­ződnek, tehát a víz elosztása egyenlőt- * lenné válik és a hűtőhatást csökken. A találmány tárgyát tévő hűtőberende­zésnél mindezek a hátrányok el vannak kerülve a permetezőtestek keresztmet­szetének alkalmas kiképzése és a perme­tezőtestek megfelelő elrendezése után. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egv kiviteli alakja példaképen Vázlatosan van föltüntetve. Az 1. ábra a hűtőberendezés függélyes hosszmetszete; a 2. ábra és a 3. ábra a permetezőtestek egy része nagyobb léptékben. Az (a) permetezőtestek előnyösen két lécből vannak összetéve és pedig akké­pen, hogy az egyik léc lapos oldalához a másik léc keskeny oldalával van hozzá illesztve, úgy hogy az (a) permetezőtes­tek keresztmetszete T-alakú. Az (a) per­metezőtestek behajlási szilárdsága ily módon nagyon nagy. Az (a) permetezőtestek vízszintes szára' a (b) haránttartókhoz van erősítve. Az (a) permetezőtestek egymásfölött eltóltan vannak elrendezve és pedig akképen, hogy az egyik sorban fekvő (a) permetezőtestek (c) élei a másik sorban vagy ezt követő sorban lévő (a) perme­tezőtestek ellenkező (d) oldalélei fölött fekszenek pontosan, míg az első sorban fekvő permetezötestek (d) oldalélei csak az ezen sor után következő második vagy valamely későbbi sorban fekvő perme­tezőtestek (c) oldalélei fölött fekszenek. Az (a) permetezőtestek ismertetett ki­képzése és elrendezése folytán a perme­tezötestek szélessége és egymástól való távolsága olyképen szabható meg, hogy a légáramlás számára bőséges szabad

Next

/
Thumbnails
Contents