72441. lajstromszámú szabadalom • Gyümölcssajtó

Megjelent 1918. évi augusztus hő lO-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI fStt HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72441. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Gyümölcssajtó. NÜRNBERGER METALL- & LACKIERWAARENFABRIK VORM. GEBRÜDER BING A.-G. CÉG NÜRNBERGBEN. A bejelentés napja 1917 jnlins hó 3-ika. Elsőbbsége 1917 márcins hó 22-ike. A gyümölcssajtók számára való szita­szerű falazatokkal ellátott, isimért gyü­mölcstartályok eddigelé fémből készül­tek. Ezzel szemben a jelen találmány szerinti gyümölcstartály kerámiái anyag­ból, főleg porcellánból, kőedényből vagy efféle anyagból áll. Ugyanebből az anyag­ból készül célszerűen a sajtoló du­gattyú is. A gyümölcstartályok oldalas nyílásai eddigelé mindig sugáriránynak voltak. A nyílások ezen elrendezése megfelel ugyan vékonyfalú bádogtartályok esetén, de már is nem felel meg, mihelyt a falvastagság bizonyos mértékei meghalad, mint pl. kerámiai anyagok elrendezése esetén. Ezen esetben a kisajtolt termék a sugár­irányú- átáramlási irányban oly nagy ellentállásra talál, hogy a sajtolási folya­mat károsan befolyásoltatik. A sajtoló dugattyú ugyanis úgy a vízszintes irány­ban, mint függélyes irányban lefelé nyo^ mást gyakorol a sajtolandó anyagra. Az eredő nyomás tehát rézsútosan lefelé irányul. A jelen találmány szerint az oldalas átáramlási nyílások nem sugárirányuak, hanem rézsútos irányban lefelé halad­nak. Ennek következtében az átáramlási nyílások tengelyei az eredő sajtoló nyo­más irányába esnek, úgy hogy a kisaj­tolt anyag a nyílásokon át könnyen tá­vozhat. A csatolt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját szem- w lélteti. Az 1. és 2. ábrák tengelyirányú met­szetben és fölülnézetben kerámiai anyag­ból való gyümölcstartállyal bíró gyü­mölcssajtót szemléltetnek, melynek oldal­nyílásai rézsútosan lefelé haladnak. Az (1) gyümölcstartály (1. ábra) kerá­miai anyagból való és a kisajtolt termék átbocsátására tengelyirányú (2) fenék­nyíMisokkal és sugárirányú, rézsútosan lefelé haladó (3) oldalnyílásokkal bír. A gyümölcstartályt az egyúttal fogantyú gyanánt kiképezett (4) kengyel hordja (2. ábra), mely kengyel az (5) csavar és a (6) csavaranya segélyével bővíthető vagy szűkíthető. A fogantyúkengyel ezen kiképzésének az a célja, hogy a gyü­mölcstartályt tisztítás céljából ki lehessen venni és újból be lehessen helyezni. A (4) kengyelen a (7) közbetett rész segé­lyével (8) emelő van csuklósan fölerő-

Next

/
Thumbnails
Contents