72437. lajstromszámú szabadalom • Eljárás levegő vagy egyéb gázelegyek szétbontására

Megjelent 1918. évi augusztus hé lO-éri. ' MAGY. ^ KIR SZABADALMI jEm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72487. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás levegő vagy egyéb gázelegyek szétbontására. GESELLSCHAFT FÜR LINDE'S EISMASCHINEN A.-G. CÉG MÜNCHEN/" HÖLLRIEGELSKREUTHBAN. A 98218. a*, szabadalom II. pótsiafcadalma, melynek bejelentési napja 1917 jnnins hó 25-ike és elsőbbsége 1916 szeptember hó 18-ika. A 68218. számú szabadalom tárgyának további kiképzésénél kitűnt, hogy a me­leg forgalmon kívül az a hőmérséklet, -amelyre a reiktifikáló oszlop fölső részét lehűtjük, lényeges befolyással van a rek­tifikálás eredményére. A hőmérsékletet a kondenzátorban elsősorban oly alacsonyan kell tartam, •hogy az.oszlopban uralkodó nyomáson elegendő újbóli folyósítás'rímjén végbe és a magasabb forrpontú ríszek a kívánt mértékig kiváljanak. Kísérleteinkkel megállapítottuk, hogy kedvező eredményt erünk cl akkor, ha a kondenzálás hőmérséklete körülbelül egyenlő a nitrogén hőméi sékletével, amely azon nyomás alaíí, amelyen a rektifikálás végbemegy, forr. Ez a vonat­kozás akkor is érvényben marad, ha a rektiíükáliá'st nagyobb nyomás alatt hagy­juk lefolyni, miinellett több légköri nyo­másig kedvező rektifikálási eredménye­ket tapasztaltunk. Ezen fölismerés vezetett jelen talál? mányihoz, amely szerint az eljárás a1 kö­vetkezőképen alakul: a folyósítás és rektifikálás útján kapott oxigéndús, ar­gon- és nitrogéntartalmú eT egyet, úgy niint a 68218. számú törzss/abadalom szerint, további szétbontás végett külön rektifikáló oszlopba vezetjük. Ezen osz­lopot fölső részében már mosi olyan hő­mérsékletre hűtjük, amely körülbelül egyenlő a nitrogén forrpontjával az osz­lopban uralkodó nyomás alatt. Erre" a célra az oszlopot kondenzátorral látjuk el ési hűtőszer gyanánt Vagy folyékony nitrogént alkalmazunk, amelyei az emlí­tett nyomás alatt elgözfilögtetünk, vagy pedig más hőmérsékletű folyadékot — pl. folyékony levegőt vagy oxigént — válasz­tunk és most már az elgözólgési nyomást szívás útján annyira csökkentjük, hogy a hűtőben ismét a nitrogénnek az oszlop nyomásnak megfelelő forrási hőmérsék­letét körülbelül elérjük. A kondenzátorban uralkodó elgőzöí­gési nyomás csökkentése helyett a hűtő­folyadékot a kondenzátorban közönséges nyomás alatt engedhetjük forrni és egy­idejűleg a rektifikáló oszlopban a nyo­mást növeljük és pedig körülbelül arra a nyomásra, amely alatt tiszta nitrogén a kondenzátor hőmérsékletén folyósodik. i

Next

/
Thumbnails
Contents