72434. lajstromszámú szabadalom • Szétszedhető és fürdőkádként is használható csónak

Megjelent 1918. évi angnartns hó lO-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 72484. szám. XV/a. OSZTÁLY. Szétszedhető és fürdőkádként is használható csolnak. KÖRDEL EMIL ZENÉSZ BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 18-ika. Jelen találmány tárgya szétszedhető csolnak, melynek előnye, hogy csekély súlyú, kényelmesen szállítható s emellett még fürdőkádként is használható. A csolnak váza összeerősített lécekből és fahevedeireíkből álló és egymással ke­resztirányban álló lécekkel elválasztott darabokból van alkalmas horgok, kari­kák, kapcsok, kengyelek 3 más istmert részek segítségével összeszerelve; össze­állított állapotban az ülödeszkák egyúttal a csolnak oldalainak szétfeszítésére és szilárdan tartására is szolgálnak. Az ekfcépeu összeszerelt váz külső fölülete azután .valamely vízhatlan szövetből, pél­dául viaszos vászonból vagy hasonló anyagból készült áthuzattal vonandó be, mely áthuzat nyomógombokkal vagy más alkalmas módoti erősíthető a csolnak vá­zához. Használat után a csolnak részei egymásból ismét ki akaszthatók, miáltal a csalnak, alkotórészeire szedhető szét és ebben az állapotban könnyen szállítható. Ha mint fürdőkádat akarjuk használni, úgy a vízhatlan áthuzatot nem a váz külső fölületére, hanem a belsőre alkal­mazzuk, amikor is egy használatra kész fürdőkádat kapunk. Mellékelt rajzon a találmány egy példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve és pedig: 1. ábra a váz oldalnézete, 2. ábra alaprajz, 3. ábra pedig részletek nagyobb lép­tékű képe. A rajzon (a) jelöli a csolnak oldalainak és fenekének vázrészedt alkotó léceket és faheved/eneket, (b) a vízihatlan áthuzatot, (c, e, f és g) a tartókengyeleket, kapcso­kat és horgokat, (d) az ülődészkák alá­támasztó kampóit, (i) az ülődeszkákat és végül (h) a fenék egyes részeinek ösz­szekötő darabjait. SZABADALMI IGÍMYBK. 1. Szétszedhető és fürdőkádként is hasz­nálható csolnak azáltal jellemezve, hogy a csolnak váza egymással össze­- erősített lécekből és faihevederekből áll, melyekét keresztben álló lécek választhatnak szét egyes darabokra, amely darabok viszont megfelelő kap­csoló alkatrészekkel vannak egymás­sal összekötve úgy, hogy azok hasz­nálat után ismét szétszedhetők. 2. Az 1. alatt igényelt szétszedhető csol­nak kiviteli alakja azáltal jelfemezve,

Next

/
Thumbnails
Contents