72432. lajstromszámú szabadalom • Falyukvágó készülék

Megjelent 1918. évi auguMtna hó lO-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI KB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 724B2. szám. VIll/o. OS^TÁ&Y. t TftlyukVágó késxfilék. JEZERN1K REZSŐ ÜZEMVEZETŐ BUDAPESTEN. Á bejelenti*aapja 1817 Április hó 8-ika. Deszkáikban és más effélékben való* lyukak vágására eddig fúrókat vagy az úgynevezett késtejefeet használnak. Ezek azonban több tekintetben nem felelnek meg a támasztott követelményeknek. így elsősorban működés közben az oldalt ki­•> álló vágószerszám a kezelőszemélyzetet veszélyezteti, azonkívül a vágószerszám kicserélése, berősítése és élesítése igen hosszadalmas, bonyodalmas és költséges munka és csak jól beavatott szakemberek által végezhető. További igen nagy hát­ránya ezen ismert lyukvágó készüléked­nek, hogy az anyagot forgács alakjában vágják ki, miáltal nem dolgoznak gazda­ságosan. Ezzel szemben a találmány tárgya oly lyukvágó készülék, mely mindeme hát­rányokat kiküszöböli. Lényegében ezen lyukvágó készülék a fúrógép vagy efféle ^tengelyére erősített szerszámtartó testben becsavarok kúp segélyével szorítógyürü közvetítésével befogott, alsó köralakú vágóélén fürészfogazással ellátott hen­gerköpenyszerű fürészlapból áll. Ez a fűrészlap a kilyukasztandó 'deszkalap vastagságához mért tetszőleges szélesség­gel bír. A vele kivágott farész nem for­gácsolódik saét, hanem teljes niagyságú f tárcsa alakjában marad meg, mely akár a mintaasztalosságban, akár pedig tü­zelőfa gyanánt is igen gazdaságosan föl­használható. A készülék egyáltalán nem veszélyezteti a munkást, mivel nincsenek oldalt kiálló élei, mint az ismeretes ké­seknek, amennyiben a vágóéi, vagyis a fürészlap alsó fogazott széle munkaköz­ben a munkadarab anyagában, hozzáfér­hetetlen helyen van. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítás! alakjában függőleges középmetszetben és részben nézetben van föltüntetve. A szerszámtartó (a) henger fölső ré­szében a központos kissé kúpos (b) fu­rattal, alsó részében pedig egyrészt a külső gyürűalakú (c) csatornával és másrészt egy belső központosi (d) furat­tal van ellátva. A (b) furat a készüléknek a fúrógépen vagy effélén való megerősí­tésére szolgái A csavarmenetes (d) fu­ratba (e) toldatával a külső fölületén kú­pos. (f) test van csavarolva, míg az (a) henger alsó .lépcsőzetes kivágása és az (f)-kúp közé a (g) szorítógyürü van he­lyezve. A (g) szorítógyürü külső fölütete és az (a) hengertest alsó lépcsőzetes ki­vágása közé a vágószerszámul szolgáló,

Next

/
Thumbnails
Contents