72430. lajstromszámú szabadalom • Papírzsákok előállítására szolgáló eljárás és készülék

Megjelent 1918. évi julius hó 29-én MAGY. KIÉ SZABADALMI JBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72430. szám. XHI/o. OSZTÁLY. Papirzsákok előállítására szolgáló eljárás ée kéasülék. FREHRS HERMANN GYÁROS LÜBECKBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 20-ika. A találmány tárgya papirzsákoknak össizehajtogatás útján való előállítására szolgáló eljárás és készülék, amelynél egy, a kész papirzsá'k fenekének megfe­lelő keresztmetszetű dugattyú alá helye­zett papírlapot a dugattyú lefelé mozgása alkalmával, ruganyos hajtogató részeken át vezeti, miáltal mindenele előtt a papír­lap két egymással szemközt fekvő széle a zsák oldalfalának kiképzése céljából fölihajilíttatik. A dugattyú további lefelé mozgása útján a lap másik két oldala kialakul és ezzel egyidejűleg a sarok­csücskök oldalt lehajlanak és az oldal­falaikhoz préseltetnek. A papirzsák, mely­nek alapterülete négyzet vagy derék­szögű négyszög alakú lehet, egy össze­csukható dobozzal kapcsolatban használ­tatik. Ha az összecsukható dobozt nyitott oldalával a készülék állványóba húzzuk, úgy a dugattyú a kész papirzsákot az összecsukható dobozba helyezi be. A rajz a találmány tárgyát egy kiviteli példán ábrázolja és pedig az 1. és 2. ábrán a készülék egy elől- és oldalnézetét metszetben, a 3. ábrán a készülék alaprajzát metszet­ben, a 4. ábrán a dugattyút, az 5. ábrán a nyitott papírlapot beponto­zott hajtogató élekkel, a 6. ábrán papírlapot két fölhajlított ol­dallal, fölülnézetben, a 7/ábrán a papírlapot két lehajlított sa­rokcsücskével nézetben, a 8. ábrán a papirzsákot kész állapotban fölülnézetben és végül a 9. ábrán a 8. ábra oldalnézetét tün­teti föl. Az (a) állványban a hajtogató részeik vannak ágyazva és pedig olyképen, hogy ezek egy (b) dugattyú részére oldalcsú­szófölületeket képeznek, a dugattyú ke­resztmetszete a kész zsák alapfölület alak­jának felel meg. A hajtogatórészeket két egymással szemben álló (c, cl), (d, dl) és (e, el) lapos rúgók képezik, melyek egy-egy lapátszerüen hajlított és az (a) állvánnyal szorosan összeerősített (f) és (g) csúszófölületen feküsznek. Az (f) és (g) fölületek egymással szemben állanak. A (c, c), (d, d) és (e, e) rúgók és az (f) és (g) fölületek egy csatornát alkotnak, amely a dugattyú keresztmetszetének fe­lel meg. Az (e, el) rúgók mélyebben áll­nak, mint a (d, dl) rúgók és a (g) fölület is mélyebben simul az (e, el) rúgókhoz, mint az (f) fölület a (d, dl) rúgókhoz.

Next

/
Thumbnails
Contents