72429. lajstromszámú szabadalom • Fölvonó, darabos árúkhoz, pl. aprított tüzifához és effélékhez

Hegjelent 1918. évi julius hó 29-én. 1ÍAGY. ^ KIR. SZABADALMI JÉSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72429. szám. V/f. OSZTÁLY­Fölvonó darabos árukhoz, pl. aprított tűzifához és effélékhez. EPSTEIN JENÓ GÖZFAVÁGÓTULAJDONOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 október hó S7-ik«. Darabos áruk, pl. aprított tűzifa szá­mára (gőzfavágóiknál) tudvalevőleg olyan fölvonóikat használnak, melyek az árut pl. a gépi úton hajtott baltával fölaprí­tott fát az épületből ferdén fölfelé kive­zetik ,és az épületen kívül elhelyezett szállítókocsikba hullatják. Az ilyen fölvo­nók egy lent és egy fönt elhelyezett forgó dobból és az ezeket összekötő szállító­lécekkel fölszerelt végnélküli szalagból (kenderhevederből) állanak. A kender­hevederek aránylag rövid idő alatt tönkremennek, gyakran elszakadnak, ami mindig hosszabb-rövidebb idei üzemmeg­szakítással jár, hggy az elszakadt heve­dert összekössék, vagy újjal cseréljék ki; azonkívül az ilyen kenderheveder ma egyáltalában nem kapható, vagy ha igen, nagyon drága, úgy hogy használata nem gazdaságos. Mindezen hátrányok megszüntetésére az említett fölvonók kenderhevederje he­lyett, a jelen találmány szerint, egy vagy két ,végnélküli (célszerűen úgynevezett Evart-féle) láncot használunk és ehhez képest az eddigi, rendszerint lécekből ké­szült dobokat, fönt és lent egy-egy, vagy két-két lánckerékkel helyettesítjük, mi­miellett a lánc, vagy a láncok helyenkitá, célszerűen egymással egyenlő távolságok­ban, keresztben elhelyezett szállítöléeek­kel vannak fölszerelve. Azonkívül a föl­vonó faburkolatát a lánc, vagy a láncok fölső, a .szállítást végző szára alatt fenék­kel látjuk el, melyen a szállítandó árú a szállítás közben csúszik és melyet a csúszási súrlódás csökkentésére és a ko­pás elkerülésére, a vályú függélyes oldal­falaival együtt, belül bádoggal burkolunk. Továbbá, annak a jelenlegi fölvonókaál gyakori esetnek elkerülésére, hogy a vályú függélyes oldalfalai és a szállító­lécek végei közé jutó kisibb szállítandó darabok, pl. fadarabkák, ott megszorulva, igen gyakran üzemzavarokat (a hevedér elszakadását, a fölvonó megállását, stb.) okoznak, ezen oldalfalak és az említett fenék közé 45 fok alatt hajló léceket ik­tatunk be és a szállítólécek végeinek sar­kait is 45 fok alatt ferdén lemetszve ké­szítjük. A találmány tárgya a mellékelt rajz 1., 2. és 3. ábráján oldal-, illetve fölülnézet­ben, illetve az 1. ábra A—B vopala men­lén vezetett nagyobb léptékű keresztmet­szetben, aprított tűzifához való, két szál­lítólánccal fölszerelt foganatosítáísi pél­dájában van bemutatva.

Next

/
Thumbnails
Contents