72427. lajstromszámú szabadalom • Cipőkefe

Megjelent 15)18. évi julius hó 39-én. MAGY. KIR SZABADALMI JB| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72427. szám. XX/c. OSZTÁLY. Cipőkefe. DAVIDOVITS MÁRTON LAKATOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 4-ike. A jelen találmány tárgya cipőkefe, mely egyúttal sár- és mázolókefét, valamint fénymázdobozt is tartalmaz, úgy hogy mindazon eszközöket egyesíti magában, melyeik a cipőtisztításhoz szükségesek. A találmány tárgya ezen okból különösen úti, valamint katonai kefének igen alkal­mas és általában mindenütt használható, ahol a csekély helyszükséglet és a ké­nyelmes elhelyezés szüksége fönforog. A találmány lényege az, hogy a kefe háta apróbb kefék ágyazására, valamint a fénymázdoboz fölvételére szolgáló üre­gekkel van ellátva. A találmány tárgyának célszerű foga­natosítási alakjánál a kefe szabványos hátára, a kefe egyik homlokoldaláig ter­jedő két hosszirányú vezetéket tartal­mazó tok van fölosavarolva,, mely egyút­tal kilengethető zárófödővel ellátott, a fénymázdoboz fölvételére szolgáló üreget is tartalmaz. Elmeilett a kefe egyik homlokoldaláig terjedő hosszirányú vezetékek oldalfalai hosszirányú kivágásokkal vannak el­látva, melyekbe a beágyazott kis keíék hátai beilleszkednek, míg a tok nyiioíl liomlökfala kis ajtóval van elzárva. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakját szemlélteti. Az 1. ábra a kefe fölülnézete a zárófödő kilengetése után. A 2. ábra a kefe függélyes harántmet­szete. A 3. ábra a kefe oldalnézete; a két utóbbi ábrában a beágyazott kis kefék el vannak távolítva. A 4. ábra a kefe homloknézete, mázoló­keíe behelyezése előtt. Az (i) kefének (2. ábra) (2) hátára * üreges (3) tok van fölcsavarolva, mely­nek kerülete akkora, mint (2) kefe hátáé, úgy hogy a találmány szerinti kefe a kö­zönséges cipőkefétől külsőleg csak abban különbözik, hogy emennél vastagabb háta vén. A kefe (2) hátára fölcsavarolt (3) tokban (17) v üreg van kiképezve, melybe a fénymázt. tartalmazó doboz van beállítva. Ez az üreg célszerűen csavaros (16) csap körül lengethető (15) födővel elzárható. A (3) tok a (2) kefe egyik homlokoldaláig terjedő a (4) harántfallal elválasztott két párhuzamos hosszirányú (5, 6) vezetékikei van ellátva, melyeknek egyikében a (7) sárkefe, másikában pe­dig a (8) mázolóikefe van elhelyezve.

Next

/
Thumbnails
Contents