72426. lajstromszámú szabadalom • Teher-szállítókocsik

Megjelent 1918. évi Jnlius lió-29-én. MAGY. SZABADALMI m HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72426. szám. XX/a. OSZTÁLY­Teherszállítókocsi, BENEDICT GYULA MŰÉPÍTÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 julias hó 26-ika. Jelen találmány célja a teherszállítás költségének olcsóbbá tétele azáltal, hogy a tehernek a kocsira való föl- és leraká­sának idejét lényegesen megrövidíti, úgy hogy a kocsi egy nap alatt sokkal hosz­szabb. útat képes megtenni. Különösen fontos ez kisméretű darab­árú tömegszállításánál, mint amilyen pl. a tégla, brikett stb., melyeknél az anya­gok föl- és lerakása sokszor több időt vesz igénybe, mint maga a fuvarozás. A találmány lényege az, hogy a teher fölvételére szolgáló kocsiszekrény a kocsi alvázával nincsen összeépítve, hanem kerekekkel bír, melyekkel az alvázra he­lyezett síneken jár és onnan akár üres, akár pedig megrakott állapotban letol­ható, úgy hogy a tehernek tulajdonké­peni föl- vagy lerakása a szekrényekre a kocsinak távollétéban történik. Ha tehát a kocsi megfelölő mennyiségű szekrénnyel föl van szerelve, annak napi szállítási teljesítménye nagy mértékben .fokozható és igy az árunak szállítási egy­ségére ennek megfelelően le fog szállani. ' A melléikelt rajz 1. ábráján egy kocsi keresztmetszete, a 2. ábrán annak hosszmetszete lá'ható. A kocsi alvázán (a) fekszik a (b) sín­pár, melyen két szekrény, (d) mozog a (c) kerekek segítségével. A föl- és lerakás az (e) sínekkel ellátott (g)' állványon tör­ténik. E célra nem kell egyebet tenni, mint a szekrényeket a kocsiról az állványra áttólni. Ha pl. téglát szállítunk a tégla­gyárból egy épülethez, úgy a gyárban az üres kocsira áttoljuk a megrakott szek­rényeket, melyeket az épülethez viszünk. Ott letóljuk a szekrényeket és helyükbe fölveszünk, két üres szekrényt. Ezfeket visszaszállítjuk a gyárba, fölcseréljük megrakott szekrényekkel s. i. t. A kocsi ós az állvány sinjei közötti üreg vagy magasságkülönbség áthidalá­sára szolgál az (f) vendégsinpár. A rajzon látható kocsi egy másik ki­viteli alakját nyerjük, ha a sineket ke­resztben rakjuk a kocsira. Ez esetben legalább két sinpárt kell párhuzamosan alkalmazni. A letolás ilyenkor jobbra vagy balra történik a kocsitól. SZABADALMI IGÉNY. Teherszállító közúti kocsi azáltal jelle­mezve, hogy a teher fölvételére szol­gáló egy vagy több kocsiszekrény u

Next

/
Thumbnails
Contents