72421. lajstromszámú szabadalom • Kommutátor illetőleg kollektor villamos gépek számára

Megjelent 1918. éri július Iné 29-éa. MAGY. ffa KIR. SZABADALMI GM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72421. szám. vil/g. OSZTÁLY Kommutátor, illetőleg kollektor villamos gépek számára. MAGYAR SIEMENS-SCHŰTKERT-MŰVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 norember hó 30-ika. Elsőbbsége 1014 december hó 28-ika. Kommutatoros (kollektoros), főleg nagy feszültségű villamosgépben a fe­szültség növekedésének a kommutátor szerkezete szab határt, amelynek átmé­rőjét, kerületi sebességre való tekintettel nem szabad bizonyos méretnél nagyobbra vennünk. Minthogy másrészt a feszültség két-két lamella közti különbözetének szintén nem szabad bizonyos határon túl nőnie, a lamellák szélességét olykor oly keskenyre kell vennünk, hogy a fegyver­zet felé fordított végeiken a tekercseknek a lamellákkal való összeköttetésére njncs elég helyünk. A jelen találmány már most lehetővé teszi, hogy az utóbb említett hátrány nélkül is ily, igen keskeny lamellás kommutátorokat szerkeszthessünk. E cél­ból az egymást követő lamellákat mind tengelyirányban, mind pedig sugárirány­ban több egymás melletti, illetőleg fö­lötti fokban vagy rétegben kötjük össze a tekercsekkel. A fegyverzet felé fordított lamellavége­ket e célból oly különböző rétegekbe osztjuk szét, amelyekben az egyes lamel­lákat a fegyverzet tekercseivel egyesíteni akarjuk. A lamellákat e tekercsekkel kü­lönbözőképen köthetjük össze; végeikre, pl. szögecsekkel, forrasztással, stb. cél­szerűen külön összekötő darabokat erő­sítünk, amelyekhez a fegyverzet teker­cséhez vivő vezetőket forrasztjuk. A csatolt rajzon a találmány kétféle kiviteli példáját tüntettük föl. Az 1—3. * ábrán oly példát látunk, amelyben az összeköttetések három különböző fölü­letű, lépcsősen előreszökő szakaszon fe­küsznek. Az (a, b) és (c) betűvel jelölt kommutátorlamellák toldatokkal vannak elláíva, amelyeik sorrendben fölváltva mind tengelyirányban, mind pedig sugár­irányban különböző távolságra nyúlnak ki a kommutátorból. E toldatoknak su­gárirányban kívül fekvő részeire, (d, e, í) csatlakozó testek vannak megerősítve, amelyek a kommutátor lamelláinál jóvál szélesebbek. E csatlakozó testeket a lamellákhoz Való megerősítés céljából rájuk tóljuk, mivégre a lamella szélességével egyenlő nyílásaik szolgálnak. E nyílásaik a lamel­lák különböző helyzetű toldataihoz ké­pest az 1. ábrán pl. tengelyirányban vagy a 4. ábrán sugárirányban mind más és [ más helyen rendeztetnek el rajtuk, asze-

Next

/
Thumbnails
Contents