72416. lajstromszámú szabadalom • Poloska és féregirtó készülék bútorokhoz

Megjelent 1918. évi julius hó 39-én. i 72416. szám. , • i, , , XVIII/b. OSZTÁLY T' ' J ."Ti rn— ; I M I ! I,.—-- .. .'. . Poloska- és féregfogó készülék bútorokhoz. KLEMENTISZ ANTAL NYUG. VEGYÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 október hó 9-ike. Jelen találmány tárgya oly készülék, mellyel elejét vesszük annak, hogy a po­loskák viagy effélék a bútorokba jussanak és itt befészkeljék magukat. Lényegében a készülék a bútorlábra fölhúzott, illetőleg ezzel egy darabban ; álló hüvelyt körülvevő és poloskairtó­szerrel megtöltött alátétcsészéből és ezt | elzáró födőből áll, mely úgy van kiké­pezve, hogy a hüvellyel nem áll érintke­zésben. A födő fölött esetleg ernyöleme'zt lehet alkalmazni egyrészt, hogy a készü­léket avatatlan szemek elől elzárjuk és hogy másrészt könnyen gyuladó irtósze­rek használatánál esetleges szerencsét-; fenségeknek elejét vegyük. i A készülék egy vállfájánál falhoz tá­masztott bútorok megvédésénél az irtó- j szert befogadó csésze, mely a bútor és: a fal közé helyeztetik, egy ennek falától elálló lemezzel van ellátva, melynek egyik vége1 a bútorhoz van erősítve, míg másaik vége a falnak támaszkodik. A poloska- és-féregirtó készülék kíviíl­ről tetszetős alakkal bír és a tulaj d ön­képem rendeltetési célt kívülről nem sejteti. A találmány tárgya a csatolt rajzon néihány foganatosítani alakjában van föl­tüntetve, nevezetesen az 1. ábra egy régi bútorlábon alkalma­zott fogókészülék metszete és részben nézete, a 2. ábra egy új bútoron ezzel egybeépí­tett készülék nézete és részben metszete, a 7, 3. ábrán * görgős vágy kerekes "bútoron alkalmazott készülék ugyanily nézete, végül a : •''•"•'• 4. ábra a fal mellett álló bútoroknál alkalmazott készülék mfctszfete. '*- Az 1: ! ábrá' szerinti'kiképzésnél' aX (a) bütöríábm a *(b) 'hüvely vári fölhúzva. A butoríiáb' alsó tálpfésiét á' í(b) hüvellyel eiáétleg öSsizéer'ösítétt (c) csésze veszi kö­rüÍ, _níeTy' a •pöloskairtószerrel Van meg­töltve Aí'ftf esésűéi>fölül: y- (|). födő zárja ét, tofeíy Úgy' váíi kiképézve, hogy sehol­sem érintkezik a (b) hüvellyel. A födő arra szolgál, hogy az £zon Kívülről föl­jutott poloskák az irtószerbe bukjanak. Ez a |ödő a csésze könnyebb tisztogatá­qsaí'ÍDeszi lehetővé. A készülék föl van még szerelve a fö­dél fölött ettől köz meghagyásával elhe­lyezett (d) ernyővel, mely könnyen gyu­ladó irtószerek használatánál esetleges •**ar<l<i* -vn mn t »MMM»?ÍWUÍM

Next

/
Thumbnails
Contents