72415. lajstromszámú szabadalom • Fémből való iga

rr-77—!—r"T Megjelent 1918. évi julius hó a 9-én. HIVATAL 72415. szám. X/fc OSZTÁLY. Fémből való iga. *V. . KLÁN KAMIL KERESKEDŐ SMICHOVBAN. k bejelentés napja 1916 október hó 18-ika. -Jelen találmány tárgya egy fémből való iga igá sáliatok részéne, mely az eddig is­meretes igákkal szemben lényeges javí­tásokkal bír. Ezen javítások részben az igaikeret különleges kiképzésében állanak és pedig főként*a keret egyes részein a kötő- és beállítószerkezetek egyszerien lé­sében. A találmány lényegének megfelelölcg az igakeret egy nyújtott „C" profilú ke­resztmetszettel bír, ^amely ellentétben a mostanig használ igák „L" alakú kereszt­metszetével, az igásállat nyakán, illetve vállain jobb fölfekvést biztosít, amennyi­ben igy ez az igakiképzési alak mintegy negatív ja annak a testrésznek, melyre az iga fölfekszik, mimellett az igaikeret szi­lárdabb is és nagyobb vonóerőre képe­síti az állatot anélkül, hogy az fölsebezné vagy anmiak csak fájdalmat is okozna. Az új fémből való iga egy példakénti kiviteli alakját a csatolt rajz mutatja és pedig az 1. ábra az egész igát elölnézetben es metszetben, a 2. ábra oldalnézetben, a 3. ábra keresztmetszetben. Ezen rajzon (Al, A2) a fölső, (Bl, B2) az alsó igakeret. Mindkét keret különle­ges sajtolási eljárás vagy kalapálás útján készül fémlemezből vagy alumíniumból l'esz öntve és miiként a 3. ábra mutatja, megnyújtott „C" alakú keresztmetszettel bír. A fölső keret ezen „C" alakú profilja kisebb, mint az alsó kereté, úgy hogy a két keretfél könnyen egymásba tolható. Az Iga szélességi irányban való be|állítá­sára a következő berendezés szolgál: az (Al) és (A2) fölső keretek a hegyükön alkalmazott és odaszogecselt (c) forgo­pánt útján egymással csuklósan kapc&o­lódnaik. Az alsó (Bl, B2) keretek alsó végei csőszerűén vannak kiképezve és egymáshoz a beléjük helyezett és meg­felelő görbületi sugárral meghalított (d) csődarabbal, vannak kötve. Ezen részeknek a kívánt helyzetben való rögzítéséhez, mely helyzetet az igás­állat nyakának méretei szabják meg, a keret csőidomú végében és a (d) csőben lévő (g) lyukakon átdugott (h) peckek szolgálnaik. Az egymásba dugott (Al, A2) és (Bl, B2) keretrészeik magassáigi irány­ban való; állítása két pár (e) zárkampó­val történik, melyek horogfonmájú Vé­gükkei úgy az alsó, mint a fölső keret­ben lévő lyukakba nyúlnak be. A záró­kampók úgy vannak kiképezve, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents