72412. lajstromszámú szabadalom • Mótorhajtású fafűrész

Megjelent 1918. évi július hó 89-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72412. szám. X/k. OSZTÁLY Mótorhajtású fafürész. v HAUSER BÉLA MÁV. HIVATALNOK M1SK0LCZ0N. A bejelentés napja 1917 jnniiia hó 4-ike. Jelen találmány tárgya mótorhajtású fafürész, mely az alkalmazás hejyére könnyen szállítható, egyszerű és könnyen működtethető szerkezettel bír s amellett a fa fürészelését rendkívül gyorsam végzi. Lényegében kerekeken járó alvázon rúgóhatás ellenében a fürészelendő fa felé szorítható fürészlappal fölszerelt tok­ból áll, mely a fűrészelést mérvében előre­tolható és fűrészelés után rúgóhatás alatt önműködően visszahoziatik eredeti hely­zetébe. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve és pedig az 1. ábra a mótorhajtású fürész oldal­nézete, illetőleg hosszmetszete, a 2. ábra pedig az 1. ábra egy részének vízszintes metszete, illetőleg fölülnézetc Az (a) kerekeken járó (b) alváz két hosszanti szélén (c) vezetékekké van ki­képezve, melyekben egyrészt a (d) mo­tort és másrészt a fűrészlapot tartó (e) keret van (f) görgőkön eltolhatóan vagy a vezetékekben csúsztathatóan ágyazva. A keret fölső, alsó és hátsó oldallapokból áíl és oly szekrényt alkot, melyben; egy­részt a mótor van fölfüggesztve és más­részt a (g) tengelyre ékelt vízszintes (h) körfürészlap va» ágyazva. A keret, illetve szekrény hátsó oldalá­hoz a (c) vezetékekbe helyezett (o) rú­gok táiöaszkodiiak, míg a sízekrény hátsói falán az előretoláshoz való (j) fogé van megerősítve. A mótor (k) tengelye (1) szíj vagy efféle áttétel útján van a fűrész­lap (g) tengelyével összekötve. A móltort az (m) vezetékeikben veze­tett villamos áram hajtja. * A berendezés működési módja a kö­vetkező: A csúszó vagy kerekeken mozgó fü­részt a fürészelendő (n) fához toljuk, úgy hogy a fürészlap előrészével a törzs­höz érjen. Ezután a motort megindítjuk, úgy hogy a mótor (k) tengelye az (1) szíj utján a (h) fürészlapot tartó (g) tengélyt forgásba hozza, mire az ekként műkö­désben lévő fürészt és motort (e) szek­rényével a (j) fogantyúnál fogva a (c) vezetékek (i) terében előretoljuk olyan mérteikben, amint a fűrészlap a fába be­mélyed, mindaddig, míg a törzs át nincs fürfezélve. Az (e) keretnek vagy szek­rénynek ezen előretolása az (o) rúgók hatása ellenében történik. A fa fürésze­lése befejeztével a (j) fogantyút elereszt­jük, amikor is az (e) szekrény az (o) rú­gók hatása alatt visszatér eredeti helyze­tébe.

Next

/
Thumbnails
Contents