72411. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vetélőváltó berendezés szövőszékek számára

Megjelent 1918. évi november bő ül-én. MAGY. KIR. SZABADALMI )j£|g( HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72411. szám. XlV/b. OSZTÁ1LY. Önműködő vetélőváltó berendezés szövőszékek számára. GRONER RUDOLF GÉPÉSZ, CERYCH OLDRICH GYÁROS JOSEFSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 1-je. Elsőbbsége 1917 május hó lö-ike. A jelen találmány szövőszékek vetélö­­váltó berendezésére vonatkozik. Az eddig ismert ilynemű berendezések­nél, minthogy a vetélöszekrény és vetélő­kamra közötti útal egyfolytában igen rö­vid idő alatt kell megtenni és így a ve­télő csak a töltőszerkezetnek lehetőleg gyors és erőteljes elörelökése által hoz­ható a munkapályába, a vetélő beveze­tése lökéssel történik. Ezen lökésszerű bevezetés a berendezés gyakori megsérü­lését és gyors elkopását vonja maga után. Az ismeretes vetélöváltó bolendezéisék további hátránya az, hogy a szövőszék fordidabszámát szükségképen le kell szál­lítani. Ha ugyanis a szövőszékek a maxi­mális sebességgel futnának, akkor a ren­delkezésre álló idő nem elegendő arra, hogy a frisls vetélő a készlettartályból a munkapályába hozható legyen. A jelen találmány célja ezen hátrá­nyok megszüntetésében áll. Ezt azzal ér­jük el, hogy a ládával szilárdan össze­kötött s egy tengelyen ülő, elreteszelhető tőbibkamr'ás vetélöszekrény a vetülék­­foral szakadása vagy elfogyása alkalmával a vetülékellenőrzö becsapódása folytán fölszabadul és a vetélőkamrákat tápláló szerkezet a láda előrelendülésekor mű­ködésbe lép, mire a láda visszafelé való mozgásának kezdetén a vetélöszekrény egy forgathatóan ágyazott s ugyancsak a vetülékellenőrzö becsapódásakor fölsza­­badúlt emelő által a vetélőszekrényben levő kamrák számának megfelelő szög­gel elforgattalak és végül rtigóhatás alatt álló, elforgatható emelőkarok által meg­­fékeztetik és elreteszeltetik. A találmánynak egy kiviteli példáját a mellékelt rajzok tüntetik föl, amelye­ken az la. és lb. ábra a berendezés oldalné­zetét, a 2. ábra pedig függélyes keresztmetsze­tét mutatja. Az 1. tengelyen a (2) vetélöszekrény van megerősítve, amelynek két homlok­­oldalán a föltüntetett kivitelnél négy (3, 4, 5, 6) kamra van elrendezve. A (2) ve­télöszekrény sziláid összekötettésben áll a (7) telngely körül lengő (8) ládával. A (3, 4, 5, 6) kamrák mindegyike lényegé­ben a (9) alaplemezböl, az elállitható (10) falból és a forgáscsapja körül kilendít­hető (11) hátsó falból áll. Ez utóbbira a (12) rúgó hat, amelynek (13) szabad

Next

/
Thumbnails
Contents