72404. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fonó és cérnázógépeken a fonáltáplálásának táplálóhenger és az orsó között beálló fonalszakadás esetében való megszüntetésére

Megjelent 1918. évi julius hó 29-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI JGGJ F HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72404. szám. XlV/a/l. OSZTÁLY­Berendezés fonó- és cérnázó-gépeken a fonáltáplálásnak, a tápláló. henger és aa orsó köiött beálló fonálszakadás esetében való megszüntetésére. INDUSTRIE-GESELLSCHAFT FÜR SCHAPPE CÉG BASELBEN. A bejelentés napja 1917 jsliua hó 20-ika. Elsőbbsége 1916 november hó 17-ike. A fonáltáplálásnak önműködő meg­szüntetése fonó- és cérnázó-gépeknél, a tápláló henger és az orsó között beálló fonálszakadások esetében, már ismeretes, mely célból különböző ellenőrző szerke­zeteiket alkalmaztak. Ezen szerkezeteknek egyik csoportjánál a tápláló henger egy­szerűen megállíttatik, miáltal a fonáltáp­lálás a fonál behúzásának megszűnése következtében szintén megszűnik. A szer­kezetnek egy másik csoportjánál a táp­láló henger körül futó fonál egy tapogató segélyével akként téríttetik el a hengeren az egyik oldal felé, hogy a fonál a hen­gerről leiesik ós így a tápláló henger és ennek ellenhengiere közé többé I^e nem huzatik. A szerkezeteknek ismét egy har­madik csoportjánál szorító és szakító ké­szülékeik vannak elrendezve, melyek fo­nátszakadás esetében a fonalat a behúzás előtt megfogják és elszakítják. Mindezen szerkezetek azonban vagy azzal a hát­ránnyal bírnak, hogy azok a tápláló hen­gernek kifutási és ném behúzási oldalán hatnak a fonálra, miáltal a fonál n'iin a behúzási oldalon szakittatik el úgy. hogy a fonál további behúzásának veszélye nem háríttatik el vagy hogy a szerkeze­tek a fonalat nem fogják meg és szakít­ják el teljesen megbízható módon, vagy hogy a szerkezetek igen bonyolódott*.k. A jelen találmányt már most oly be­rendezés képezi fonó- és cérnázó-gópe kén a fonáltáplálásnak, a tápláló henger éa az orsó között beálló fonálszakadás ese­tében való megszüntetésére, melynél a tápláló hengerhez futó fonál elszakadása esetében, egy tapogató által oldalt térif­tetik, mely berendezés azonban az ismert berendezésektől aibban különbözik, hogy a tapogató a fonalát az oldaltérítés által egy, a tápláló hengerrel együtt 5ort ó fo­góhoz vezeti, mely a fonalat biztosan megfogja és arra a tápláló henger ink to­vábbi forgásánál, a behúzási hely előtt oly húzást gyakoi'ol, hogy a fonál elsza­kíttatik és további táplálás megózunik. A fogót célszerűen egy vagy több, ferde hasíték képezi, melyek a tápláló henger­nek azon szélén vannak elrendezve, mely felé a fonál a tapogató által téríttetik. Előnyös a tápláló hengernek azon ol­dalán, mely felé a fonál téríttetik, egy, az üzem alatt mozdulatlan vódő koron­got elrendezni, mely az eltérített fonál­nak föltekercselését meggátolja.

Next

/
Thumbnails
Contents