72402. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés pontos méretű kúpos görgők előállítására

Hií -Megjelent 1918. évi julius hó 29-én. 72402. szám. V/e/l. OSZTÁLY. mmm Eljárás és berendezés pontos méretű kúpQg görgők előállítására. AKTIEBOLAGET SVENSKA KULLAGERFÁER1KEN CÉG GOTHENBURGBAN. A bejelentés napja 1916 július hó 10-ike. Elsőbbsége 1915 julins hó 28-ika. Jelen találmány tárgya eljárás és be­rendezés kúpos görgők, főkép pedig oly görgők előállítására, melyek görgős csap­ágyaikhoz vannak szánva és melyek elő­állításánál a legnagyobb pontosság szük­ségéltetik. A taláífnány célja, hogy a görgők ön­működő méretszabályozása és egyúttal ily pörifös méretű görgök gyors tömeges előállítása lehetővé tétessék, miután ily­kép az eddigi idötrabló méregetés elesik. A találmány főkép abban áll, hogy élőbb a görgök köpenyfölületeit ponto­san ugyanazon csúcsszogekkel készre csi­szoljuk és azután több görgő végfölületeit égy körforgó csiszoló korong segítségével egyidejűleg csiszoljuk, míg a görgők oly helyzetedben tartatnak fogva, hogy ten­gelyeik a csiszoló korong tengelyéhez párhuzamosiak és köpenyfölületeiik csű­asai egy és ugyanazon, a csiszoló korong munkafölületéhez párhuzamos síkban vannak. Az elfáráfs és a berendezés különösen alkalmas oly kétsoros görgős csapágyak görgőinek előállítására, melyeknél a két görgősor között a távolságot biztosító gyűrű van alkalmazva, mely a görgők helyzetét biztosítja és a tengelyirányú nyomás alkotóit a futógyürűktől fölveszi. Ily csapágyaknál rendkívül nagy pontos­ság kívántatik meg, mert egyidejűleg igien jó támaszkodásnak kell lenni úgy a görgő kúpos fölűlete és a két futógyürü, valamint a görgő egyik végfölülete és a távolságot biztosító gyűrű között. Ezen célból szükséges, hogy a görgő végfölü­lete és a távolságot biztosító gyűrű érint­kezési fölűlete, ha elegendően kihuzatik, a görgő köpenyfölületét pontosan meg­határozott átmérőjű körvonal mentén messe vagy más szavakkal, íiogy az em­lített érintkezési fölület a görgő kúpos fölületéneik képzelt csúcsától meghatáro­zott távolságban legyen. Jelen találmány által lehetővé válik oly görgők előállításit, melyek ezen föltételeknek pontosan meg­felelitek. A görgök előállításánál előbb a kúpos köpenyfölületek ismert vagy alkalma® el­járás szerint készre csiszoltainak, úgy­hogy a csúcsszögek pontosan egyenlők lesznek, mire a nagyobb végfölület lehe­tőleg sík munkafölülettel bíró körforgó csiszoló koronggal csiszoltatik. Ezen folyamat alatt a görgők a talál-

Next

/
Thumbnails
Contents