72399. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szerszámgépeken, főleg esztergapadokon a megmunkálandó tárgyak gyors befogására

Megjelent 1918. évi julius lió 39-én. MAGY. SZABADALMI KIR hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72399. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Berendezés szerszámgépeken főleg esztergapadokon a megmunkálandó tárgyak gyors befogására. kmetty béla műegyetemi hallgató budapesten. A bejelentés napja 1917 január hó 31-ike. Jelen találmány tárgya berendezés, mely főleg esztergapadokra, de termé-, szetesen egyéb szerszámgépekre is alkal­mazható és célja a megmunkálandó tár­gyak, különösen tömegcikkek befogását megkönnyíteni, különösen pedig a tár­gyaknak egy kézzel való befogását lehe­tővé tenni, úgy hogy az ily berendezéssel fölszerelt szerszámgépet egykezüek is nehézség nélkül kezelhetik.' Ezt a célt a találmány értelméiben azál­tal érjük el, hogy a befogó tárásában a befogópofák közé elektromágneseket he­lyezünk el, melyek a berendezés által kellő pillanatban gerjesztve, a. megmun­kálandó vastárgyat magukhoz vonzzák és fogva tartják, míg a munkás a beren­dezés kezelőforgattyúját tovább forgatja és ezáltal a gép a tárgyat a megmunkálás számára kellőképen, befogja. A csatolt rajzon a találmány egy példa­képem kiviteli alakja vázlatosan van föl­tüntetve. Az 1. és 2. ábra a befogószerkezet hosisz­metszftte, illetve részben metszett elöl­nézete, míg a 3—6. ábrák a berendezés áramköreit tüntetik föl a szabályozó forgattyú külön­böző helyzeteiben. A (14) csapágy (13) csészéjében for­gathatóan ágyazott (1) hajtótengelyre a (2) befogótárcsa van ékelve, mellyel a (6) tok van összeerősítve; utóbbiban a (3) befogópofák sugárirányban eltolha­tóan vannak vezetve. A (3) befogópofák­kal (19) csavarorsók mereven vannak összekötve, úgy hogy ezek a (3) pofák­kal együtt szintén sugárirányban ide-oda mozognak, mely célra a (6) tokban meg­felelő nyílások vannak kiképezve. A (19) csavarorsókon egy-egy (18) csavaranya ül, mely anyák a (6) tokban forgatha­tóan, de eltolhatatlanul vannak ágyazva;, a (18) anyák forgatása által a (19) csa­varok és ezekkel együtt a (3) pofák is sugárirányban eltolatnak. A (18) anyák külső fölulete erős emelkedésű és nagy mélységű csavarmenettel van ellátva, melyek célját később fogom leírni. A (6) tóikban további patkóalakú (4) elektromágnesek vannak elhelyezve, me­lyek (5) sarkai a (2) tárcsa megfelelő áttörésein mennek keresztül és külső fö­lületük a (2) tárcsa külső fölületével egy síkban fekszik. A (4) elektromágnesek: (7) tekercselésének sarkai a (6) tök belső oldalán elrendezett, egymástól elszigeteli (26, 27) fémgyűrűkhöz vannak kap-

Next

/
Thumbnails
Contents