72396. lajstromszámú szabadalom • Jelzőkészülék folyadéktartályokhoz

Megjelent 1918. évi julius hó 29-én. MAGY. SZABADALMI kir HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72896. szüiij V/d/a. OSZTÁLY. aÉlm Jelzőkészülék folyadéktartályokhoz. farkas'antal egyltlmi hallgató szatmárnémetin. A bí-i»w napja 1«17 január hó 25-ike. Jelen találmárty tárgya jelzőkészülék, víz-, vagy egyéb, folyadékkal teli tartá­lyokhoz, mely egyszersmind explóziós mótorhajtású szivattyúk számára való önműködő mótoreláliitó készülék gya­nánt alkalmazható. A készülék célja egy­részt, hogy víz-, vagy egyéb folyadékkal telt tartályok meghatározott folyadék­magasságát biztosan jelezze, illetőleg ezen magasság túllépését, vagy ez alá való sü­lyedését meggátolja, másrészt pedig, hogy ezzel egyidejűleg explóziósi mótor­•hajtású szivattyúknál a mótori minden további segédeszköz nélkül a folyadék meghatározott magasságának elérésénél föltétlen biztonsággal leállítsa^ A "készülék ezen célból' két főrészből áll és pedig egy teljesen légmentesen el­zárt és a jelzőkészülékkel, illetőleg a szi­vattyú hajtómotorát leállító készülékkel kapcsolt kontaktusokkal fölszerelt csőből és egy ezzel kényszermozgásban össze­kötött, a folyadéktartályba bemerűlö úszóból. A kontaktusokkal fölszerelt es vészben higannyal megtöltött cső a ío­lyadéktartályhoz erősített karon van el­forgathatóan ágyazva, mimellett a cső egyik vége az úszóval áll összeköttetés­b*n, míg a kontaktusok a^folyadéktai­táivt tápláló szivattyút működtető mo­torral vagy a jelzőkészülékkel állanak vezető kapcsolatban, úgy hogy rendes körülmények között a csőben lévő hi­gany^ neim létesít a kontaktusok között összeköttetést és ez csak akkor áll be, mikor az úszó egy előre meghatározott magalsság fölé emelkedik, amikor is a cső átbillenve, ai benne lévő higany a kontaktusok között zárást létesít, úgv hogy ekkor a jelzőkészülék müködésbq lép, illetve a motor leáilíttatik és a viz­táplálás megszűnik. A készülék előállítása rendkívül egy­szerű és olcsó és berendezése minden az idők folyamán használat közben előfor- ' dúlható hibát kiküszöböl. A csatolt rajzon a találmány tárgya példakép vett foganatosítási alakjában résziben függélyes metszetben van föltün­tetve. A víz-, vagy egyéb folyadékot tartal­mazó (a) tartályhoz (b) fölfelé álló kar van erősítve, melynek fölső végén a (c) csapszög körül kilendülő (d) cső van ágyazva. A (d) cső fémből vagy egyéb, esetleg szigetelő anyagból készül és mindkét vé­gén légmentesen van elzárva és a kon-

Next

/
Thumbnails
Contents