72394. lajstromszámú szabadalom • Csőkötés

Megjelent 1918. évi julius lió 417-én. MAGT. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72394. szám v/e/l. OSZTÁLY ' Csőkötés. ATLAS-WEBKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BREMENBEN. » A bejelenté* nt,pja 1917 augusztus hó S-ika. Csöveknek tartályok falaival vagy más csövekkel yaló összekötésére eddigelé többnyire bronzból készült kötő csavar­orsót alkalmaztak, mivel a bronz az eset­leg vele érintkező folyadékok hatásának ellenállott; nem felelt meg azonban a bronz, ha az összekötendő részek túlhe­vített gőzzel érintkeztek, amiért is ily esetben a bronzt más anyaggal kellett helyettesíteni. A jelen találmányt képező csőkötésnél már most a kötő csavarorsót oly anyag­ból lehet előállítani, melyet a megerősí­tendő csövet illetve, a csőkötést körül­vevő folyadék meg is támadhat, mint amily anyag pl. a vas. A találmány sze­rint ugyanis a kötő csavaranyán egy akaszték van kiképezve, melynek átmé­rője oly nagy, hogy az akaszték a kötő csavarorsót a csőkötést körülvevő folya­déikikjal való érintkezés ellenében meg­védi, amikor is ezen védelmet az akasz­ték és a kötő csavarorsó közé iktatott tömítéssel még fokozni lehet. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező csőkötésnek egy példaképem foga­matösítási alakja metszetben van föltün­tetve. Ezen foganatositási alakoknál az (r) cső az (a) tartálynak falával kötendő Össze, mely tartály példaképpen gőzkam­rának van föltételezve. Az (r) csőnek az (a) tartály falával való összekötése a (b) kötő csavaranya és a (c) kötő csavarorsó segélyével történik, mely utóbbi a (d) bo­rító csavaranya segélyével kívülről meg­húzható. A találmány szerint már most a (b) kötő csavaranyán (e)-nél egy akasz­ték van kiképezve, mely a (c) kötő csa­varorsót annyira túlfödi, hogy ez utóbbi az (r) csövet, illetve a csőkötést körül­vevő folyadékkal való érintkezés ellené­ben meg van védve. Ezen akaszték és az (a) tartálynak fala közé tömítést is he­lyezhetünk. Az előadottakból világos, hogy ezen csőkötésnél az (r) csövet, illetve a cső­kötést körülvevő folyadék nem érhet a, (c) kötő csavarorsóhoz, minek következ­tében ez utóbbit oly anyagból lehet elő­állítani, mely folyadékokkal szemben ugyan érzékeny, túlhevített gőz által azonban nem támadtatik m^g. SZABADALMI IGÉKY. Kötő csavarorsóból és kötő osaivaranyá­ból álló csőkötés, jellemezive azáltal,

Next

/
Thumbnails
Contents