72393. lajstromszámú szabadalom • Melegvíztávfűtéshez való átáramlásszabályozó

I Megjelent 1918. évi julius hó 29-én. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEIRAS 72393. szám. H/h. OSZTÁLY. Melegvíztávfűtéahcz Yaló átóramlás Bz&b áljoaó. dr zOblin wilhelm mérnők winterthurban (svájq. A bejelenti* napja 191T jalias hó 14-ike. BlsAbbsége 1916 raguatas hó 17-tt». A víz átáramlásét szabályozó szerkeze­teknél, a mozgékony szabályozó szerv vezérlésére ismeretes oly úszó haszná­lata, mely az úszóedény folyadéktükré­nek váltoiZJáto folytán állíttatik be. A találmány ily fajtájú, a viz átáram­lását szabályozó melegvíztávfűtéshez való szerkezetre yonatkozik, az ismert ha­sonló berendezések'ker szemben azonban annyiban tűnik ki előnyösen, hogy az úszóedény folyadéktükréne'k változtatá­sára, a szabályozó szervnek több változó érfékmértéke szerinti mozgatása céljából, az úszóra megfelelő önműködő állitó­szerkezetek hatnak, melyek több, a víz­nek az úszóedényhez való hozzávezetéset és. az edényből való lefolyását meghatá­rozó folyadékszállítócsövei akként van­nak összekötve, hogy e csövek kifolyó­nyílásának nagyobb vagy , kisebb mérvű . megemelése által, a víznek hozzá- vagy kifolyását a szükségletnek megfelelően egymáshoz képest helyes viszonyba hoz­zák. Ily berendezésben a már magában véve érzékeny állítószerkezetek szinte egyáltalán nem terheltétnek meg, vagyis a szabá 1 yozószerkezet minimális ellen­állással működik, ami pontos beszabá­lyozására valő" tekintettel főleg akkor na­gyon előnyöst, ha oly melegvtá v4 zif ű Lésnél, melyben egy hőmótor (gőzgép, gőztur­bina, stb.) leadott hőjét használjuk ki, a víznek a leadott hőt kihasználó fűtöszier­kezethez (föltxleti kondenzátorhoz) való folyását szabályozó berendezést úgy a hőmótor teljesítményétől, mini a külső hidegtől (hőfoktól), sőt adott esetben méig a fűtőberendezésben keringő meleg víz hőfokától is függővé akarjuk tenni. Éppen ebben az alkalmazásban van az üj sziabályozászerkezetnök a miniim ái is el­lenállás folytán oly nagy pontossága, hogy akár a külső hidegnek (hőfoknak), aikár a keringő meleg víznek még a legkisebb, pl. csak egv fokot kitevő változásakór is" szabályozhatja a víz átáramlását. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy ilv melegvíztávfűtéshez kiképezett kiviteli példáját és egy változatát tün­tettük föl. A szabályozó szerv gyanánt szolgáló (1) tolószelep (1. ábra) a fölvett pcldá-1 an a viznek egy gőzmótar (2) fölül eti kondenzátorához való hozzávezetését szabályozza és^ süveigszerű kiképezésí mellett egy hasított betétrészen fiíggsélye£ &2;n eltolható. Az (1) tolószélep a (3) orsó útján a (4) úszó segélyével, mely

Next

/
Thumbnails
Contents