72390. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet az olajfogyasztás csökkentésére dugattyús gépeknél

Megjelent 1918. évi juliua hó 89-én. MAGY ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72390. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Sserkezet az olajfogyasztás csökkentésére .dugattyús gépeknél. D" RIEDLER A. TANÁR CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1917 lebrnir hó 27-ike. A legtöbb dugattyús gépnek, nevezete­sen égési erőgépnek, kompresszornak és másefféléknek nagy a kenőolajfogyasz­tása, meri a dugattyúk számára való kenőolaj a henger fölület mentén a hen­ger munkaterébe jut és a töltéssel együtt kiszoríttatik. A munkatérbe átmenő kenőolaj-meny­nyiség csökkentését már különböző in­tézkedésekkel kísérelték meg. így pl. a dugattyúnak vezetődő szárrészét a tö­mítő gyűrűket hordó fenékmenti szár­résztől részben vagy egészen elkülönítet­ték, úgy hogy az ekiként létesített meg­szakítási helyen a henger csúsztató fölü­lete a dugattyú belseje felé, a tömítési határvonal alatt szabadon fekszik. A du­gattyú szárának ezen megszakítását már közvetlenül a legkülső tömítőgyűrű alatt is elrendezték oly célból, hogy a tömítő­gyűrű révén a kenőolaj visszatolását ér­jék el. A kenőolajnak a henger csúsztató fö­lületéről a munkatérbe való átszorulása csökkentésére szolgáló eddigi szerkezetek azonban tökéletlen hatásúak, mert azok a kenőolajat nagy tapadási ellenállása és az igen változó, nagy csúszási sebesség következtében a henger csúsztató fölü­letétől nem képesek elválasztani. Az is­mert szerkezeteknek továbbá az a hátrá­nyuk, hogy a dugattyú tömítőgyűrűi szá­mára az odasülés meggátlásiáihoz szüksé­ges minimális olajmennyiséget nem biz­tosítják és hogy a kenőolaj visszaszorí­tását a tömítőgyűrűk előtt tovaáraimló keverék nyomása hátrányosan befolyá­solja. A jelen találmány tárgya már most dugattyús gépeknél az olajfogyasztás csökkentéséré szolgáló, a dugattyú szá­rában kiképezett, a dugattyú belső tere félé részben vagy egészen nyitott hasíték­kal bíró olyan szerkezet, mely az eddi­giektől a dugattyú csúsztató föTülete felé rézsútos belső fölületteü éles széllel irá­nyuló, rugalmas olajlészedő gyűrűben különbözik, frielv a henger-köpeny és a dugattyú szára által alkotott, a henger munkatere felé eső hasítéknliézagot lefödi és melynek külső oldala alá van eszter­gálva. Hogy az olajlesziedő gyűrű az olajat, miután ez a csúsztató fölületet már kente* közelítőleg teljesen és a csúsztató fölület előtti hézagban föllépő gázfeszültségéktől , befolyásolatlanul térítse el a henger csúsztató fölületétől a dugattyú belső tere vagy egy olajgyűjtő hely felé ós hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents