72389. lajstromszámú szabadalom • Kinofon filmek és azok fölvételére szolgáló készülék

Megjelent 1918. évi Jn lius hé 89-én. szabadalmi jBffl hivatal SZABADALMI LEIBÁB 72389. szám. lX/d. OSZTÁLY . Kittophon filmek és fölvételtkr® szolgáló készlMk. ROHONYI GYULA OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK-FÖLS&PARtó&GLAl TANÁR SZEGEDEN. A. b«ielent«R napja 1916 október hó lÓ-ika. Ha a fotográfiai célokra használt fény­érzékeny filmet váltakozva a sMnkép alapszínei hálásának tesszük ki, úgy an­nak fényérzékeny rétege á szinképeleinek különböző vegyi hatása folytán külön­böző afáttyban lesz megtámadva, föl­bontva. A fölbontási folyamat rögátése, vagyis a fíkn előhívása után, az foneti­kai célokra fölhasználható és azt 'ai kine­matógráf filmek kombinálásával kinofon filmnek nevezzük. Az említett kinofon filmeket a kővet­kezőkben leírt készülékkel állítjuk elő. Ha az (a) fényforrásból jövő (b) fény­sugarat egy (c) tükör segítségével az (e) fénytörő hasiábra, pl. üveghasábra vetít* jü'k, úgy a (b) fénysugár az (e) hasábot elhagyva alapszíneire fog fölbomlani, vagyis színképet fog létesíteni; még per dig olyképen, hogy a szinképnek csekély vegyi hatású vörös sugarait kisebb szög alatt téríti el, mint az trösebb vepyi Lá­tású viola sugarait. Ha a fölbontott sugarak útjába, mint azt a jelen foganatositási alakban látjuk, egy (d) diaíragmál helyezünk, úgy ezen át az (f) mozgó és fényérzékeny film­szalagra a szinképnek csak azon fajtájú sugarait vetítjük, mélyre éppöft szGJúSfe­gütik van. Egy ínásik fcganatosítiM doí»t Síferint, ugyátteWn oéR 'eléHté^k például aüált'a lis, ha a (d) dSaftiápWt i elvébe ugyaöi6ljrá-> ntéítétfl tökeit helyezünk el alkalmífs szög ftMtt, Iftely­lyél á kívánt hatású sugarakat eltét ít­hé'tjük. Az esetbeft, ha A (r) tüfeiéír pen<^díkus mozgások behatásának van kitéve és azok változásait követi, úgy az más-más helyzetbe kerül, minek folytán a róla visszavert fénysáv is ki fog térni eredeti (b) irányából és a (b—b') határok kö­zött fog mozogni; tehát mindig más és más szög alatt fog az (e) fénytörő ha­sábra esni, aminek következménye az lesz, hogy az (e) fénytörő hasáb létesí­tette színképet is más és más szög alatt fogja eltéríteni. A tükör változó mozgása vagy elfordulása folytán, a (d) diafragjna nyílásán keresztül más és más színű, te­hát miáis és más vegyi tulajdonságú aliap­sugaraik fognak az (a) mögött mozgó és fényérzékeny filmre esni; miáltal más és más intenzitással megvilágított fölülete­ket fognák előállttani, melyeket a fény­érzékeny filmen rögzítünk.

Next

/
Thumbnails
Contents