72388. lajstromszámú szabadalom • Tipró berendezés pneumatikus zenélő művek számára

Megjelent 1918. évi juliua hó 89-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi jbffi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72888. szám. IX/D. OSZTÁLY Tipró berendezés pneumatikns senélGmüvek számára. frankfurter musikwerke-fabrik j. d. philipps & söhne a.-g. cég m/m frankfurtban. A b«j«lentóg napja 1917 jnnioa hó 28-ik». Elsdbbsé(je 1916 február hó 10-ik*. Jelen találmány tárgya lipró berende­zés zemélőművek, harmoniumok stb. helyhez kötött fujtató szivattyúi számára a fujtató szivattyúk előtt fekvő, munka­löketükben beállítható lábítóval. Az ily­nemű ismert beállítható tipró berende­zésektől a találmány tárgya abban külön­bözik, hogy a lábítók visszacsappantható ágyazó keretének forgáspontjai a lábítók beállításához képest szintén beállíthatók. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy foganatosít ási példája van föltüntetve és pedig az 1. ábrán középső helyzetében rendes viszonyok számára van bemutatva, a 2. ábrán pedig végső helyzetben külö­nösen könnyű tiprás számára van be­állítva. Maga a tipró berendezés ismertnek té­telezhető föl. A két (a) lábító átcsappant­ható (b) kereten (c)-nél forgathatóan van ágyazva; a lábítók külön (d) karok útján az (f) fujíatószivattyúk mozgatható (e) fujtató födeleivel közvetlenül vannak összekötve és közvetlenül előttük feksze­nek. A lábítók (b) ágyazó kerete helyt­álló (g) ágyazásokban van oldalirányú t(h) merevítő rudak segítségével föl- és alá lengethetően fölfüggesztve. A találmány lényege abban áll, hogy nemcsak a (d) karoknak az (a) lábítókra ható pontjai elállíthatok és beállíthatók, hanem hasonló módon és azonos arány­ban az ágyazó keret (1) fölfüggesztési pontjai is beállíthatók az ágyazásukban, úgy hogy elállított lábítók esetén is az ágyazókeret és az egész tipró* berendezés hátrafektetése lehetővé van téve. A rajz­ban föltüntetett példánál ezt oly módon értük el, hogy az (i) kapcsoló ágyazások az (a) lábítókon a lábítókhoz párhuza­mos sok- (k) megerősítő nyílással vannak ellátva a (d) karok számára, a (b) keret helytálló (g) ágyazásai pedig ugyanannyi, azonos elosztásban egymás fölött elrende­zett (1) beakasztó nyílással vannak el­látva a keret forgáscsapjai számára. SZABADALMI IGÉMY. Tipró berendezés pneumatikus zenélő­müvek, harmoniumok stb. helyhez kötött fujtató szivattyúi számára, a fujtató szivattyúk előtt fekvőd munka­löketükben elállítható lábítókkal, az­által jellemezve, hogy a közvetlenül a (d) karokhoz csuklósan csatolt (a) lábítók visszacsappantható (b) kere­tének forgáspontjai a lábítók beállítá­sának mérvében szintén beállíthatók. (1 njriap mdUkMM.)

Next

/
Thumbnails
Contents