72385. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kátránymentes generátorgáz előállítására a melléktermények egyidejű kinyerése mellett

\ (bl) csatorna van beépítve. Ezen csa­torna fölül, valamely jó hővezető anyag­ból készült, a szén számára fűtőtest gya­nánt szolgáló, bordákon álló (c) kúpos süveggel van lefödve, olyképen, hogy a süvegnek lefelé görbülő pereme és a (b) falazat között elegendő szélességű gyűrő alakú köz maradjon az (al) aknában lepődő generátorgázoknak a (bl) csator­nán át való elvezetésére. Az (a) falazat fölül célszerűen, kúpo­sán van kiképezve és (e) nyakban vég­ződik, mely utóbbinak pereme az (f) •forgó szívófej föltámasztására szolgál. Az (f) szívófej hengeresen van kiké­pezve és akként van az aknában forgat­hatóan fölfüggesztve, hogy alsó kerülete csak kevéstsel a (c) kúpos süveg fölött, foglal helyet és alsó részén redőnyös (g) nyílásokkal, továbbá (h) ívelt terelőhor­dákkal van ellátva r mely utóbbiak a (c) süveg fölületét nem érintik ugyan, mind­azonáltal annak megfelelő görbülettel vannak kiképezve és arra szolgálnak, hogy a (c) süvegről a szenet az aknába tereljék. A hengeres szívófejnék az ak­nán kívül eső részére, az előbbinél szé­lesebb (m) hehger van vele egybeöntött vagy forrasztott (i) körlap útján ráerő­sítve (3. ábra), amely (i) lap az (m) hen­geren túlnyílik és kerülete (j) fog'asko­szorúvá van kiképezve, oly célból, hogy a vele egy darabot képező (m) henger és (f) szívófej valamely alkalmas beren­dezés, pl. (k) csigakerék útján forgatha­tóvá legyen. Az (m) henger alsó kerülete golyós csapággyá van kiképezve és az (e) peremen elrendezett, vízzel telt (n) vályúba merül. Az ekként keltetkezeü vízzárral teljesen elkerüljük azt, hogy az akna (e) nyaka és ai (f) szívófej között gázok a szabadba jussanak. Az (m) hengernek az (i). lap fölötti része az (f) szívófej fölső szélével, az (n) vályúhoz hasonló (o) vályút alkot, amelyben ugyancsak víz van és amelybe a lepárlási termékek elvezetésére szol­gáló, (p) állványon fölfüggesztett (r) el­vezetöcsö (s) peremével akként merül bele, hogy a (gázoknak elillanásáit meg­gátolja, mindazonáltal az (£) szívóifejeit forgásában nem akadályozza. A szén adagolása folytonos üzemben az (f) szívófejen, illetve (r) csövön át történik. Ez utóbbihoz a szén a (t) zárt csőben elrendezett paternoszter-mű vagy másefféle útján, pl. az (u) földalatti tar­tályból jut, megjegyezvén, hogy a (t) cső alsó végének víz alatt kell lennie, oly célból, hogy az (r) csőből a (t) csövön át ne juthasson gáz veszendőbe. Termén szetes, hogy ez esetben az (u) tartályban a szén is víz alatt fog állani, amelyről azonban a víz, míg a szén rendeltetési helyére jut, lecsurog. Az (a) akna alsó részébe, a nagyolvasz­tóknál szokásos (v) fúvókák tórkolla­nak, amelyek tangenciálisan vannak el­rendezve, oly célból, hogy egyrészt a (bl) gázvezeték (b) falát kíméljük, másrészt pedig, hogy a befujtatott leve­gőt jobban elosszuk. Az akna alul el van még látva a szo­kásos (z) salakleboesátó nyílásokkal. A generátor működése a következő: A szenet az (u) tartályból az (r) csövön át juttatjuk az aknába, mely utóbbit az 1. ábrán látható mértékben állandóan szénnel telt állapotban tartjuk. A lehulló széű egy ideig a (c) fűtösüvegen foglal helyet, ajiol az, az aknából körülbelül 1000—1200 fok C hőmérséklettel távozó generátorgázok melegétől körülbelül 800 fok C.-ra fölhevül, amely hőmérsék­letnél a szén a víz- és összes könnyű és nehéz szénhidrogénjeitől stb. megszaba­dul, mely utóbbiak a (g) nyílásokon át az (r) csövön keresztül elszívatnak. Az előmelegített, illetve szárazon desz­tillált szén az elgázosítás mértékében lassanként és folytonosan lecsúszik a (c)­süvegről, mimellett a lasisan forgó (f) szívófej, az alsó szélén lévő (fi) ívelt bor­dákkal, a süvegről lecsúszó szén egyen­letes elosztását eszközli. Az aknában a szén a (v) fúvókákon St táplált levegővel elgázosíttatván, a fej-

Next

/
Thumbnails
Contents