72385. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kátránymentes generátorgáz előállítására a melléktermények egyidejű kinyerése mellett

Megjelent 1918. évi juliua h ó 89-én. MAGY. SZABADALMI IIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72385. szám. n/e. OSZTÁLY Kijárás és berendezés káiránymentes generátorgás előállítására a melléktermények egyidejű kinyerése mellett. KOLLER KÁROLY OKL. KOHÓMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentési napja 1917 májas hó 11-Uce. A jelen találmány tárgya eljárás és be­rendezés, amelyekkel a szenet akképen gázosítjuk el, hogy abból egyrészt kát­ránygenerátormentes gázt kapunk és másrészt a szén száraz lepárlásánál ke­letkező termékeket (kátrányt, ammóniák­vegyületeket, világítógázt stb.) szintén hasznosítjuk. Emellett arról is gondosko­dunk, hogy a keletkező salaikot olvasztott alakban kapjuk, amely célból a szénhez, gázosítás előtt, megfelelő hozagokat ada­golunk. A kapott salakot azután isimért módon ipari célokra (járdaburkolat, ce­ment készítésére stb.) használjuk föl. Az eljárás elve az, hogy a szén elgázo­sításánál keletkező gázok melegét a szén előmelegítésére, illetve a száraz lepárlás termékeinek kiűzésére használjuk föl és ezen lepárlási terméíke'ket a generátor­gáztól elkülönítve fogjuk fpl akképen, hogy a lepárlási termékeket fölül, a ge­nerátorgázt pedig a szénréte'gen keresz­tül haladó gázvezetéken át alul vezetjük el. A lepárlási termékeket azután ismert módon tovább földolgozzuk és a generá­torgázt szintén ismert módon tüzelésre használjuk föl. Továbbá avégből, hogy a keletkező sa­lakot is értékesítsük, előre gondolkodunk arról, hogy a salakot olvasztott állapot­ban kapjuk meg, amint a föntemlített módon megfelelő hozaganyagdk adago­lásával könnyen elérhetünk. . Az eljárásnak és berendezésnek amel­lett, hogy az összes melléktermékek ki­nyerését lehetővé teszi, még az a fonfos előnye is van, hogy a generátorgázt kát­rányimentesen kapjuk. Az eljárás foganatosítására szolgáló generátor az eddiginél nagyobb méretek­bén készül, úgy hogy egyszerre 5—8 vag­gon szén tölthető be és naponta körül­belül 10—16 vaggon szén dolgozható íöl. A mellékelt rajz 1. ábráján a találmány tárgyát tévő generátor példaképen vett foganatosítási alakját részben hosszmetszetben, részben nézetben tünteti föl, á 2. ábra részben fölülniézet, részben metszet az 1. ábra A—B vonalai szerint, míg a 3. ábra részletrajzot mutat. A generátor áll a nagyolvasztók elve szerint készült, (a)' köpeny által alkotott (al) aknából, amelybe egy, esetleg víz­hűtéssel ellátott (b) falazattal körülvett

Next

/
Thumbnails
Contents