72382. lajstromszámú szabadalom • Szétszedhető híd

megjelent 1918. éri jnliua bó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72882. szám. VIII/j. OSZTÁLY. Szétsi*dh»tff híd. „GOLIATH" BAUMATERIALIEN AUFZUG-GESELLSGHAFT M. B. H. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1917 aaguHtu hó 6-ika. Elsőbbsége 1914 április bó 29-ike. A- találmány félig állandó és raktár­hidakhoz való hídszerkezetekre vonatko­-zik és lényege abban áll, hogy az idősza­kosan vagy állandóan hídelemmé egyedí­tendö gerenjdázatot fölfekvósi elemek gyanánt szolgálóy saruk segélyével oldha­tóan rögzítjük, mimellett ezek a saruk a gerendázatot rögzítő, változtatható mű­ködési hosszal bíró kötelek vezetésére szolgálnak. A berendezés előnyösen akképen van kiképezv*e, hogy különböző jszélességü és magasságú gerendák egyenlő elemek különböző beállítása útján old­hatóan vannak egyesítve. Ezen célból a sarukban beállíthatóan kötélvezetékek vannak elrendezve, amelyek különböző magasságban beállíthatóan csavaranyás orsók vagy máseffélék útján egymással össze vannak' kötve, úgy hogy az össze­kötő elemek különböző méretű gerenda­rendszerekhez alkalmazhatók. Hogy emellett a kötél kötését, illetve a híd szét­szedésénél vagy máseffélénél a kötél ol­dását gyorsan foganatosíthassuk, a köte­leket előnyösen feszítőkallantyúkkal kap­csolatban alkalmazzuk, amelyek egy fo­gással a hozzátartozó kötelet rögzítik, illetve az összeköttetést oldják. Az úszó támaszokra ágyazott hídtest egyes elemei vagy jármai hasonló kötélrendszerrel egyesíthetők egymással, mimellett azon­ban azok összéköttetése kellő engedés keivység és szilárdság mellett mégis old­ható. A mellékelt rajzon' a találmány tárgyát tévő hídszerkezet egy kiviteli alakja pél­daképen vázlatosan van Föltüntetve. Az 1. ábra a hídszerkezetet a hozzátartozó gerendázattal metszetben szemlélteti. A 2. ábra a hídszerkezet oldalnézete. A 3. ábra a találmány tárgyát képező szerkezetet távlati nézetben a kötél eltá­volítása után mutatja. A 4. ábra a kötélvezetéket ábrázolja. Az 5. ábra ennek egy módosított kiviteli alakja; mig a 6. és 7. ábrák a fölső kötélvezető elem egy kiviteli alakját elölnézetben és ha­rántnézetben ábrázolják. A föltüntetett kiviteli alaknál az (1) hídburkolat hordására szolgáló (2) tartó­gerendák, a (3) oldalgerenda, valamint a (4) harántgerenda előnyösen U-alal^ú (6, 7) saruk segélyével az (5) rácsgerendá­hoz vannak erősítve és rögzítésükre a tartógerenda, az oldalgerenda és a híd-

Next

/
Thumbnails
Contents