72381. lajstromszámú szabadalom • Készülék előrefizetendő összegek beszedésére

Megjelent 1918. évi július hó 19-én. ^ MAGY. ^ EIR szabadalmi bg hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72381. sssAm. Vll/C. OSZTÁLY. Készülék előre fizetendő összegek beszedésére. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. « A bejelenteti napja 1917 július hó 21-ike. Elsőbbsége 1916 jnlius hó 11-ike. A következőkben leírt önelárusító szei­kezot előre fizetendő összegeknek, mint pl. átalányösszegnek, számlálóbéreknek vagy más efféléknek beszedésére szolgál. A szerkezeinek kézifogantyúval működ­tetendő kapcsolója van, mely a fogyasztó­ára;iiJ-őrben fekszik cs magábanvéve is­meri módon záróelem által a bekapcsolt helyzetben fogva tartatik vagy szabadon bocsáttatik. A beszed.öszerbezet kapcsolóból, kazet­tából és regiszirálóműből áll, mely utóbbi a mindenkor befizetett pénzdarabok ősz­szegét jelzi. A találmány tárgyát a csatolt rajz kap­csán ismertetjük. Az (1) kapcsolóhenger ismert módon a {}) kézigomb tengelyével a rajzon föl nem tüntetett rúgó utján van kapcsolva; a gombot, mely a pénzdarab bedobás? után elforgatható, bekapcsolt helyzetébén a (3) záróé) em tartja fogva be nem raj­zolt ütközők útján, amikor is a (3) eme­lőt a (4) iélhenger a nyilakkal jelölt irányú forgásában gátolja. Ha a (3) emelő szabaddá válik, a kapcsolóhenger ismét á kikapcsolt helyzetbe mozog. A (4) félhenger mozgását a találmány szerint a következő újítás útján érjük el: Az (5) tengely minden egyes fordulat­kor a (6) "írg útján a (7) fogaskerék éé vele együtt a (8) szamdob egy osztással; illetve egy számmál továbbfordíttatik. Ha a (5)) kazetta be van tólva, akkor a (10) emelő belőle kikapcsolódik és a (11), valamint a (12) rúgó útján a (13) és a (14) emelőket maga után húzza. A (12) rúgó a (10) emelőn megerősített (15) csapon van elrendezve. A (14) emelő (16). csapja a (7) kerék fogazásába kapaszko­dik és így a (7) és (8) fogaskerekek for­gatását gátolja. A (8) fogaskerék (17) tengelyén áz üreges tengelyű (18) tárcsa van elrendezve, meiy a (19) csap útján a (8) szániíjobbal különböző, a befize­tendő pénzdarabok számának megfelelő helyzetekben kapcsolható. A (8) szám­dobnak és a (18) tárcsának kölcsönös helyzete a számdob zérusállásában a (22) beosztáson a (24) mutatónál ismerhető föl. A (18) tárcsának körív alakú (20).­hasítéka van, melybe a (13) emelő (21) csapja becsappanhat. E«z akkor történik, ha a (22) tárcsán beállított számú pénz­darab befizettetett; ezután a (13) emelő és a vele szilárdan összekötött (4) fél­henger elfordul. A (3) zárcemelő, melyet a (i) félhenger fogva tart. az (1) kap-

Next

/
Thumbnails
Contents