72378. lajstromszámú szabadalom • Csuklós borona

vannak elrendezve, még pedig úgy, hogy a szemeket a másik főirányban, azaz a borona vonóirányában összekötő vona­lak zeg-zugosan haladnak és két-két szomszédos összekötő vonal az (1) keret felé konvergál, illetve divergál. A (3) sze­mek mindegyikébe négy-négy, egymás­sal köífel déréiszéget bezáró (4) kengyel van ber kasjtvsl (4. ábra). A (4) kengye­lek (2. ábra) ugyancsak szálvasból ké­szülnek, még pedig úgy, hogy a szálvas két vége (6) fülecsek alakítása mellett merőlegesen lefelé van hajlítva. A lefelé hajlított (7) szálvasvégek alkotják a bo­rona fogait. Egy-egy vízszintes sorban és egy-egy közelítőleg függélyes oszlopban lévő két-két szomszédos (3) szem közé egy-egy (4) kengyel (6) fülecsek segé­lyével van beakasztva, miáltal az 1. áb­rában látható trapézalaikzatok keletkez­nek és minden egyes (3) szemben két­két vízszintem é® két-két ezekkel közel derékszöget bezáró (4) kengyel találkozik ' (3. ábra). A (4) kengyelekből lefelé nyúló (7) fogak ily módon nem egyes párhu­zamosan haladó vonalakban lazítják a talajt, hanem egyenletesen, úgyszólván egész felületén, ami a talaj egyenletes és tökéletes lazítása szempontjából igen fon­tos. A boronát emellett szélességében egyes táblákra oszthatjuk, melyek külön szállíthatók és szükség esetén összekap­csolhatók. Az eddigiekből bővebb magyarázat nélkül is kitűnik, hogy a borona csupán két elemi alkatrészből, még pedig egyenlő, nagyságú szemekből és a szem­távolságból kiadódó, különböző hosszu­ságú (4) kengyelekből hideg úton állít­ható elő. Szerkezeti résateíteiben a találmány tárgya sokféleképen módosítható. SZABADALMI IGÉNYEK. ' 1. Csuklód borona, mely csupán- szarva­sakból hajlított szemektől és ugyan­csak szálvasiakból hajlított, a sze­mekbe kovácsolás mellőzésével be­akasztott, a boronafogakat tartalmazó kengyelekből van összetéve. 2. Az 1. alatti igényben védett borona foganatosítási alakja, jellemezve azál­tal, hogy a fogak a szál Vasból hajlí­tott kengyeleken párosával vannak elrendezve akként, hogy egy szálvas. két vege fülecsek képződése mellett, merőlegesen lefelé van hajlítva. 3. Az 1. alatti igényben védett borona foganatosítási alakja, jellemezve azál­tal, hogy a borona szemei az egyik főirányban vízszintes sorokban, a má­sik főirányban pedig zeg-ztigos vonalak mentén vannak elhelyezve úgy, hogy a szemekbe bekapcsolt kengyeleken elrendezett boronafogak két-két szom­szédos oszlopban a borona vonótei­gelye felé konvergálnak, illetve diver­gálnak. 4. Az 1. alatti igényben védett csuklós borona foganatosítási alakja, jelle­mezve azáhal, .hogy a szemek mind­egyikébe négy, egymással közel de­rékszöget bezáró kengyel van be>­akaszkva. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAFI RÉSZVÉNY.ARSAGAO NYOMOÁJA PUDAP89TEN

Next

/
Thumbnails
Contents