72378. lajstromszámú szabadalom • Csuklós borona

Megjelent 1918. évi július hó 19-én. ^ MAGY szabadalmi KIR hivatal SZABADALMILEIRAS 72378. szám. X/a. OSZTÁLY Csuklós borona. GULÁCSI JÁNOS GÉPMÜHELYTULAJDONOS MAKÓN. A bejelentés napja 1916 szeptember hó 9-ike. A találmány tárgya csuklós borona, mely csupán két elemi alkatrész, még pedig szemek ós az ezekbe beakasztott, a fogakat tartalmazó kengyelek soroza­tából van összetéve. A találmány szerinti boronánál a fogak szálvasból hajlított kengyeleken párasával vannak elren­dezve és a kengyelek az ugyancsak szál­vasból hajlítás útján kapott boronasze­mekbe vannak beakasztva, még pedig úgy, hogy minden egyes szemben négy­négy kengyel találkozik, melyek egymás>­sal közel derékszöget zárnak be. A sze­mek emellett az egyik főirányban egy­mással, párhuzamosan haladó vízszintes sorokban vannak elrendezve, míg a sze­meket a másik főirányban összekötő vo­naliak zeg-zugosan haladnak úgy, hogy a szemekbe beakasztott boronafogak két­két szomszédos függélyes vagy közel füg­gélyes sorban (oszlopban) a borona vonótengelye felé konvergálnak, illetve divergálnak. A boronafogak ily módon nagyon hatályos munkát végeznek, mert a talajt nem egyes párhuzamos sorok­ban, hanem úgyszólván egész terjedel­mében egyenletesen lazítják. Nagy előnye a találmány szerinti boro­nána'k, hogy csupán kétfajta elemi alkat­résznek, nevezetesen a szemekből és az ezekbe beakasztott különböző hosszu­ságú kengyelekből áll, mert készítése ez­által rendkívül egyszerű. Hozzájárul még ehhez az á további előny, hogy a borona hideg úton, azaz kovácsolás nélkül ké­szülhet, mert a szemeket a fogakat tar­talmazó kengyelek beakasztása után csu­pán össze kell szorítanunk. Emellett a borona szélességében egves táblákra van osztva, melyek külön szállíthatók és szükség esetén összeszerelhetők. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképem foganatosítási alakját szemlélteti. Az 1. ábra a csuklós borona fölülnézete. A 2. és 3. ábrák a csuklós borona két elemi alkatrészét szemléltetik. A 4. ábra a borona egy csomópontját na­gyobb léptékben mutatja. Az (1) boronakerethez (1. ábra) kap­csolt mellső (2) vonógerendákba több, a rajz szerint négy-négy párosával elrende­zett, hajlítás útján kapott (3) szemek Varinak hozzáerősítve (3. ábra). A (3) szemek vékony szálvasiból vannak haj­lítva és (8) nyúlványokkal vannak el­látva. Ugyanilyen szemek a borona egész szélességében, több párhuzamos sorban

Next

/
Thumbnails
Contents