72376. lajstromszámú szabadalom • Önműködő fékrudazatutánállító szerkezet

Megjelent 1918. évi július hó 19-én. ^ MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72376. szám. V/b. OSZTÁJLY Önműködő fékrudazatutánállító szerkezet. DJURSON AXEL RUDOLF KONRÁD MÉRNÖK MALMÖBEN. A 70085. az. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 junius hó 16-iba és elsőbbsége 1916 augusztus hó 22-ike. A jelen találmány a törzsszab adatom­ban védett önműködő fékrudazat utárt­állító szerkezet további kiképzésére vo­natkozik. A tarzsszabadaiom oly szerke­zetet véd, melynél a fékrudaizat utánálli­tása, a fékrudazait maximális elmozgásá­tól függetlenül, azáltal történik, hogy egy csavarzár úgy van összekötve hajtómű­vével és egy engedékenyen ágyazott rög­zitöszerwel, hogy a fék meghúzásának kezdetén, azaz a fékrudazat holt jár ásía alatt, a hajtómű által utánállíttatik és az. engedékeny szerv által rögzíttetik, mi­helyt a súrlódási ellenállás a további for­gást meggátolja. A hézagok utánállítása tehát a fékrudaziat meghúzása alatt megy végbe, mielőtt még a feszültség ebben a rudazatban oly nagy lesz, hogy a további utánállítást meggátolja. Azt tapasztaltuk azonban, hogy helye­sebb, ha a hajtómű (kilincsmű vagy efféle), ahelyett, hogy az utánállító szer­kezetet a fék meghúzásakor befolyásolná, ugyanezen idő alatt csak beállíttatik vagy a hézagok szabályozáséira szükséges moz­gásnak niegfelelő eltolódásnak vettetik alá, mimellett az ut'ánáliítás nem ezen el­tolódásnál megy végbe, hanem csak a fék megoldásakor, midőn a hajtómű kezdeti helyzetébe tér vissza. A különbség eme szerkezet és a föntemlített régibb szerke­zet közi tehát az, hogy itt a hajtóművet a fék meghúzása alatt csak beállítjuk, azaz éppoly nagy mozgási végeztetünk vele, mint amennyi annak lehetővé téte­lére szükséges, hogy akikor, midőn a Hajtómű a fék megoldásakor eredetT helyzetébe visszatér, az utánállító szerke­zet a kellő utániállításhoz szükséges moz­gást kapja. A találmány tárgyának egy foganatosí­tási példája a mellékelt rtajzon van bemu­tatva, melyen az 1. ábra a szerkezetet közönséges nyo­mólégféken elrendezve mutatja; a 2. ábra a hézagszabályozó (utánállító) szerkezetet részben metszve, nagyobb léptékben tünteti föl; végül a 3. és 4. ábra ennek két további nézete. A tulajdonképeni utánállítö sziertkezet, mely pl. csavarzárból áll, az (1) és (2) fékemelők közé van beiktatva, melyeknek fölső vége közt a (3) fékhenger, van el­rendezve. A fékemélők alsó vége ismert módon van összekötve a féktuskökhoz: vezető vonórudiaikkal. A (3) fékhenger \

Next

/
Thumbnails
Contents