72374. lajstromszámú szabadalom • Villamos fésű

Megjelent 1918. év i jú lius hó 19-én . ^ MAGY. KIR. szabadalmi jeh hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72374. s^án,. Vll/e. OSZTÁLY Villamos fésű. BOSSE VILMOS BERNÁT MÁRTON ÍRÓ ZÜRICHBEN. • b-cMVnr.is napix 1916 október hó 3-ika. Elsőbbsége 1915 március nó 1-je. A találmány tárgya a fejbőr és a haj | "villamos kezelésére való elektródapár, mely az eddigiektől lényegében véve abban kü­lönbözik, hogy a közönséges hajfésű mód­jára van kiképezve. Az elektródapár, melynek foganatosítási i példája a mellékelt rajz 1—3. ábráin látható két fésűszerű (A) és (B) fém Lamellából van, melyeknek (Z) fogai a lamellák egymásra fektetett helyzetében egymás közé hatolnak és akként vannak meghajlítva, hogy a fo­gak csúcsai egyenes vonalat alkotnak, amint azt az 1. és 2. ábrák mutatják, ahol is a 2. ábra metszet az 1. ábrának X —X vonala szerint. Az (A) és (B) lamellák (C) közbenső réteggel vannak egymástól elszigetelve (2. ábra). A találmány szerinti fésű továbbá erős áramú hálózatokba kapcsolható, mint ami­lyenek hálószobákban és fodrászoknál van­nak bevezetve. A fésűnek azonban a fogak között általában véve csak kisebb, pl. 24 Volt feszültséget kell mutatnia. Ezen célra a hálózati feszültségnek (pl. 110 Voltnak) a fogyasztófeszültségre (pl.'24 Voltra) való fojtásához szükségelt ellenállást, mely cél­szerűen villamos izzólámpa, a fésű marko­latában rendezzük el éff az egész fésűt zsi­nór és dugókontaktus segélyével kapcsol­gatjuk a hálózathoz. Állandóra megszabott ellenállá- helyett szabályozható ellenálláso­kat is alkalmazhatunk a markolatban vagy a markolaton kívül. A fésűnek föntemlített célra való előállítása a legegyszerűbbé vá­lik, ha a markolatot a fogak és lamellák fölött alkalmazzuk. Ilyen foganatosítási pél­dát mutatnak az 1. és 2. ábrák. A lamellák fölső részükön öblösen vannak kiképezve úgy, hogy azok a fojtó ellenállást pl. a (G) izzólámpát fölvevő üreget alkotják. A la­mellák között a (C)-nél szigetelőréteg foglal helyet; hasonlóképen a (D) födő szigetelő­anyagból lehet Külön szigetelőbetót helyett az (A) és (B) lamellákat alkalmas szigetelő bevonatokkal is elláthatjuk. Csupán a (Z) fo­gakat kell csupasz fémfölülettel meghagy­nunk. A 3. ábra az áramkört mutatja arra a példaképem esetre, ha az áramot (n) egyenáramú hálózatból vesszük. Itt az (A)-és (B) fésűlamellák szétválasztott helyzet­nek megfelelően vannak föltüntetve. Az áram mindenkor a lamellák fogai között a fej­bőrön át kering. A fésűt elegendő erősségű száraz vagy nedves telephez is kapcsolhatjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. . 1. Elektródapár a fejbőr és a haj villamos kezelésére, jellemezve két fésűszerűe

Next

/
Thumbnails
Contents