72373. lajstromszámú szabadalom • Készülék szilárd testek, különösen fémek keménységének vizsgálatára lecsapódó erősúllyal

Megjelent 1918. évi július hó 19-én. ^ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72878 ^záru. VlI/d. OSZTÁLY. Készülék szilárd testek, különösen fémek keménységének vizsgálására lecsapódó esősúllyal. SCHUCHABDT & SCHÜTTE CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 február hó 21-ike. Elsőbbsége 1916 április hó 7-ike. A találmány tárgya szilárd testek, külö­nösen fémek keménységének esősúllyal való meghatározására szolgáló készülék. A keménység vizsgálására szolgáló ké­szülékeknél már alkalmazták kemény csúccsal ellátott esősúlyt, melyet beosz­tással ellátott üvsgcsőben vezettek és pneumatikus szerkezettel röpítették a súlynak fogószerkszcitébe. Az üvegcsövet a nyomólég alkalmazása folytán egész hosszában zárni kellett; úgy hogy az üveg­cső külsején alkalmazott b-ecsztás és az esősúly között a beosztás pontos leolva­sását a közbeeső üvegfal hátráltatta. Tük­rözés vagy sugártörés folytán könnyen merülhetnek föl leolvasási hibák. Az eső­súlvniak a fogószerkézetébe való vissza­röpítésére szolgáló nyomólégszerkezet még azon hátránnyal jár, hogy a tömlő vagy a gumilabda legkisebb tömítési hi­bája is hátrányosam befolyásolta a mun­kát. A találmány szerint az esősúly vezeté­sére hasított és milliméter beosztással el­látott, célszerűen fémből készül t cső szol­gál' és a súlyt rúgóerő röpíti a fogószerke­zetbe. A hasított fémcső lehetővé teszi, hogy a cső külsején alkalmazott beosztás szorosan csatlakozzék az esösúly pályájá­hoz, miáltal igen pontos és hibamentes leolvasás válik lehetővé. A találmány tárgyának egy példaképe ai . foganatosítási alakját a mellékeit rajz mutatja, melyen 1. ábra részben metszett elől nézet, . 2. ábra oldalnézet és 3. ábra az csősúly vezetésére szolgáló' cső alsó vége a súly fölröpítésére szolgáló görbített rúddal. Az (5) csavarok segélyével beállítható három lábon nyugvó (t) állvány a szokott módon az edzett (y) acélalaplemezt hordja. A (t) állványba továbbá az (u) kéziemelővel ellátott (v) tengely van be­tolva, amely belső végén az (x) szorító­szerkezet (w) fogasrúdjába kapaszkodó fogaskereket hord. A megvizsgálandó anyagot az (y) alaplemezre vagy üllőre helyezzük. Az esősúly vezetésére szolgáló, célsze-. rüen fémből álló csövet részben a (p) tok veszi körül, amelybe a (q) fogasrúd van beeresztve. A (w) fpgasrúd fölső végen a (8) persely van csap útján megerősít v.; r m -.Ívben az (s) csavar révén az (r) ?j­sk érék forgatható, amely viszont a (q)

Next

/
Thumbnails
Contents