72372. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hengermalmok őrlőköpenyének előállítására

>leg.|eteiu 11H8. evi Julius ho 19-éi.. MAGY. gjW KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72372. szám. , X i. OSZTÁLY. Berendezés hengermalmok őrlőköpenyének elállítására. F. STILLE, MASCHINENFABRIK CÉG MÜNSTERBEN. ' A bejelentés napja 1917 február hó 5-ike. Elsőbbsége 1915 október hó 29-ike. A jelen találmány olyan hengermalmok őrlőköpenyének elállítására való beren­dezésre vonatkozik, melyek egy vagy több őrlőhengerrel és egy ezen őrlőhengerek egyikével együttműködő őrlőköpennyel vannak fölszerelve. Az ismert ilyen faj­tájú hengermalmoknál az őrlőköpenyen olyan állítószerkezetek vannak elren-, dezve, melyeknek segélyével az örlőkö­peny legalább is két állítócsavarral be­állítható és a henger kopásának megfele­lően utánállítható. Ezek az ismert beren­dezések azonban nem számolnak azzal a körülménnyel, hogy az őrlőköpenyt a. különféle őrleményeiknek megfelelően nemcsak különböző távolságra kell be­állítani az őrlőhengertől, hanem hogy az ezáltal megszabott munkahely is a be- és a kiömlési oldalon megfelően eltérő bő­ségü kell hogy legyen. Ezen úgy segítet­tek eddig, hogy az őrlőköpenyt már ere­detileg a vevő szempontjából egyáltalá­ban figyelembe jöhető legnagyobb őrlési finomságra állították be, azaz úgy, hogy az őrlőköpeny őrlöfölülete úgy a be-, mint a kiömlési oldalon mindenütt egyenlő vagy közel egyenlő távolságban legyen az őrlőhenger őrlőfölületétől. Nagy finomságú őrléseknél természetesen éz a távolság igen csekély lesz. Az őrlő­köpeny ezen alaphelyzetét általában és célszerűen csak már (esetleg az .őrlőkö­peny elé iktatott őrlőhengereik segélyével erősebben vagy gyengébben) előaprított őrlemény további földolgozására hasz­nálják. Az őrlőköpeny ezen alaphelyzete nem használható azonban előnnyel akkor, ha az előaprítött anyag még túlságos durva és az őrlőköpeny előtt megtorlódik, mint ahogy ez főleg durva szemcséjű gaboná­nál, pl. kukoricánál fordulhat elő. Hogy ilyen esetekben is az őrlőköpenyen való egyszeri keresztül vezetéssel a lehető leg­finomabb őrleményt kapjuk, az őrlőkö­penyt egy állítószerkezet segélyével foko­zatosan úgy kell leemelni a hozzátartozó őrlőhengerről, hogy az állítószerkezet fo­kozatos lazításával az őrlőköpeny beöm­lési oldalán folytonosan jobban emelked­jék le a hengerről, mint a kiömlési olda­lán. Ha pl. az alaphelyzetben a beömlési és a kiömlési hézag bősége 1.20—1.20 mm. és most megoldjuk az állítószerkeze­tet, akkor előnyös lehet, hogy — mialatt afc egymásután következő pillanatokban a kiömlési hézag bősége 1.10, 1.5, 1.2 stb. mm.-re nagyobbodott — a beömlési hé-

Next

/
Thumbnails
Contents