72371. lajstromszámú szabadalom • Berendezés magánjáró gőzgépeknek szántógépekké való átalakítására

Megjelent 1 tf 18. évi julius no 19-én. MAGY. Km szabadalmi jrtf hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72371. szám X/a. OSZTÁLY. Berendezés magánjáró gőzgépeknek szántógéppé való átalakítására. ( SÁNDOR JÓZSEF GÉPLAKATOS OROSHÁZÁN. A bejelentés napja 1916 májas hó 16-ika. Jelen találmány tárgya berendezés ma­gánjáró gőzgépeknek szántógéppé való át­alakítására, oly célból, hogy a magánjáró gőzgép az ekének vontatására is föl legyen használható. A találmány lényege, hogy a magánjáró gőzgépre az ^ eke vontatására szolgáló berendezést olykép és oly helyen alkalmazzzuk, hogy az átalakítás bármilyen meglévő magánjáróra könnyen véghez vi­hető. Mellékelt rajzon látható jelen találmány két példaképem kiviteli alakja: Az 1. ábra a találmánynak vázlatos oldalné­zetét, a 2. ábra vázlatos előlnézetét, a 3. ábra két géppel való vontatásnak váz­latát, a 4—6. ábrák pedig két géppel való von­tatásra szolgáló berendezés kiviteli alakját mutatják, fölül-, elől-és oldalnézetben. A találmány lényege tehát, bogy magán­járó gőzgép (7) kazántestének mellső ré­szére, vagyis a fűstszekrényre (6) megerő­sítő v#z közvetítésével (2) kötéldob van megerősítve, mely hajtását a magánjáró gőzgép főtengelyéről, pl. (5, 4, 4') láncátté­tellel és (3, 3') fogaskerókáttétellel nyeri. A (2) kötéldobra van reácsavarva azon (1) kö­tél, mely a (13') vezetőkorong körül futva, az ekének vontatására szolgál. A (13) kö­télnek a (2) kötéldobra való szabályos föl­csévélésére szolgálnak a (12) vezetékek, melyek a (12') szánra vannak reáerősítvé, mely á kötéldobb hosszirányában való ide­oda mozgását (16') hajtórúd közvetítésével (16) forgattyúról nyeri, mely viszont (11') kúpkerék áttétel, (11) tengely, valamint (15) csigakerékáttétel közvetítésével hajtatik meg a (2) dobnak (10) tengelynyúlványáról (17) tengely kötés szolgál arra, hogy a kapcso­lat a kötéldob és a gőzgép között szükség szerint megszüntethető vagy pedig létesít­hető legyen. A gyakorlatban jól bevált oly szántó­berendezés, melynél a 3. ábrán látható mó­don a szántóföldnek mindkét végén van egy-egy vontatógép, melyek az eke vonta­tásában állandóan részt vesznek, mely cél­ból a két (35—36) gép az eke közvetlen vontatására szolgáló (29) kötélen kívül még egy másik (30) kötél útján is össze van kötve egymással, mikor is mindegyik gépen két (23—24) kötéldob van elrendezve. Mind­egyik gépen a (23) dob, amelynek kötele nincs az ekével közvetlen kapcsolatban szi­lárdan van a tengelyére ékelve, míg a má­sik (24) dob lazán ül tengelyén. Ha az ekét pl. a (23) gép vontatja, akkor a (30) kötél a

Next

/
Thumbnails
Contents