72370. lajstromszámú szabadalom • Billenőrostély, különösen lokomotivokhoz

Megjelent 1918. évi julius hó l9-é«. MAGY. szabadalmi &IR. hivatal 4 72370. szám. OSZTÁLY. Btli«kőrostély, különöBtn lokomotiTokhos. REZSNY KÁLMÁN OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. 1 bejelenté* napja 1917 juliui hó 4-ike. A jelen találmány tárgya oly rostély­berendt;zés, amelynek segélyével a ros­télyzatról a visszamaradt el nem égő ré­szek könnyen és gyorsan eltávolíthatók, különösen ttízcsöves kazánoknál szerke­zeti okokból és a szűk hely viszonyok miatt aránylag csakis kis rostélyfölületek alkalmazhatók; minek következtében a fölületegységén hagy mennyiségű szenet kell elégetnünk; természetesen áz el nem égő részek is ennek megfelelően nagyobb mennyiségben maradnak " vissza, úgy hogy a tűz, mint mondani szokás, csak­hamar megvastagszik, az elégéshez szíük­séges levegőmennyiség nem tud kellő mértékbeli átjutni és ezért az elégés mindinkább tökéletlenné válik. E hátrá­nyon úgy segítenek, hogy a tüzet tisztít­ják, árni többféleképen történik: ke­vésbé salakosodé szénnél a szítóYassal a tüzet átszurkálják, úgy hogy a salak egy része a rostélyközökön áthullik; e műve­let kényelmesebben végezhető az úgyne­vezett rázórostéllyal, mely nem egyéb, mint egymás mögött elrendezett tengelyre erősített rövid rostélyrudacskák soro­zata, mely tengelyek közös rudazattal mozgathatók. Erősen salakosodé szénnél azonban a visszamaradó résziek nagyobb darabokat képeznek, amelyek ilyen kis léseken át nem hullanák, ezért a tüztisz­títás ilyenkor vagy úgy történik, hogy a visszamaradó salakot a friss tűztől szét­választjuk és a salalílapát segélyével a tüzélőajtón át hosszadalmas és fárasztó munkával eltávolítjuk vagy pedig a rös­l'iiy^t egy nagyobb részét külön keretbe foglaljuk fs «'zt rudüfcat segélyével oldalt elrendezett csapok kö<i' elfordulhatová tesszük. A rostélyzat egy része tehát ily mód cm lebuktatható; az így /keletkező résen a salakot lehcxwátjük. Ugy a rázó­rostély, mint a bukíarórostély azonban koínplikált berendezések és hátrányuk, hogy gyakren romlanak, csak nagy erő­feszítéssel működtethetők és meglévő tü­zelőberendezéseknél csakis nagyobb át­alakítások árán nagy költséggel alkal­mazhatók; A' jelen találmány tárgyát képező bil­leüőrorUély a lehető legegyszerűbb, keze­léséhez er< feszítés neon szükséges és nagy előnye, hogy bármely tüzelőberen­dezéshez annak átalakítása nélkül alkal­mazható. A mellékelt rajzon látható a találmány szerint kiképezett billenőrostély kétféle foganátosítási alakja, példaképen loko­motivkazán tüzszekrényében elhelyez­ve. Az

Next

/
Thumbnails
Contents