72364. lajstromszámú szabadalom • Összecsukható olvasó polc

Megjelent 1918. évi julius hó l9-é«. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72864. szám. IX'a/b. OSZTÁ LY. Összecsukható olvasópolc. DR HORNSCHÖ VILMOS TANÍTÓ KASSELBEN: A bejelentés napja 1915 szeptember hó 27-ike. Az összecsukható olvasópolcok csák akkor töltik be céljukat, ha azokat nem­csak ülő- hanem álló- és fekvőhelyzet­ben is használhatjuk. A fekvöhelyzetben való használatnál szükséges, hogy a könyvnek ferde helyzetet adjunk, mivel különben az olvasás az egészségre ártal­mas. Ismeretesek már oly készülékek, melyeknél a könyv hátát fölülről egy pecek fogja le, a lapokat pedig ellapozás ellen egy szorító orr biztosítja. Ezeknél a készülékeknél azonban a fődolog hiány­zik, t. i. egy oly szerkezet, mely megaka­dályozza, hogy á könyv fölső végével előre dűlő helyzetében le ne essen. Jelem találmány szerint ezen hátrány azáltal van megszüntetve, hogy a könyv­táblákat egymáshoz képest beállítható drótok közé fogjuk, be. A csatolt rajz a találmány egyik példa­kénti kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra a polcnak elölnézete, a 2. ábra metszet az 1 ábrának A—B vonala szerint, a 3. ábra metszet az 1. ábrának C—D vo­nala szerint, végül a 4. és 5. ábra a polcnak különféle hely­zetekben való használhatóságát mutatja. A találmány tárgya lényegében a köny­vet tartó (1) keretből és a (2) vezető­keretből áll. Az (1) kereten csuklósan megerősített vagy kicserélhető (3) és (4) támasztók vannak alkalmazva. Ezek arra szolgálnak, hogy a polcot a 4. ábrán föltüntetett helyzetbe hozhatjuk, mikor is a könyvet tartó (1) keret előre dűl. A (3, 4) támasztók stativszerüen meghosz­szabbíthatóan lehetnek kiképezve és cél­szerűen oly csuklóval vannak ellátva, hogy a hátlapra átcsappanlhatók, aimi­által a polc az 5. ábrán föltüntetett hely­zetben használhatóvá válik. Ezáltal fö­löslegeslsé válik, hogy ülőhelyzetben való olvasásnál asztalra volna szükségünk. Gélszerű már most, ha az (5) támasztó az (1) kerethez a középen csatlakozik^ mivel ezáltal a polcnak fölállítása, illetve kezelése egyszerűbbé válik. Az (5) tá­masztó terméiszetesen úgy van kiképezve, hogy többszörösen kihúzható, vagyis meghosszabbítható, mivel ennek a ta­masztónak a földig kell érnie. Hogy mal­most a (6; 7) tűk közé befogott könyv magassága irányában, vagyis az olvasó­nak személaz képest beállítható legyen, az (1) keret a (2) keidben eltolhatóan van vezetve és az (1) keretnek a (2) ke­retben való rögzítésére (8) és (9) rú-

Next

/
Thumbnails
Contents