72363. lajstromszámú szabadalom • Ejtősúlyos fék szállítógépekhez

"•iegjeleiit 1918. évi julius ho 19-éi». MAGY. SZABADALMI KIR. hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72368. szám. V/f. OSZTÁLY. Ejtősúlyos fék szállítógépekhez. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1916 március hó 9-ike. Elsőbbsége 1915 február bó ,23-ika. A szállítógépek számára való ejtősúlyos fékeket eddig gyakran szabadon eső súllyal szerkesztették. A szabadon- leeső súly elevenereje azonban a fékrudazat­ban káros feszültségeket okoz, amelyek a súly' rúgózásához és így a féknyomlás ingadozásaihoz vezettek. Ezáltal a gép gyors és biztos megállítása kérdéisesse; vált, fninthogv gyakran előfordult, hogy a visszapattanó súly a féket teljesen te­hermentesítette. Másrészt a fékrudazat­ban gyakori törések fordultak elő. Ezen ismert káros jelenségek elkerülésére szá­mos elrendezés vált ismeretessé, melyek mindannyian elvben azt a föladatot igye-. keznek megoldani, hogy maga a féksúly leesését úgy létesítsék és szabályozzák, hogy a súly a fékrudazatra meg nem en­gedhető nyomásokat ne gyakoroljon. Igy pl. az ejtösúly mozgását csillapító szerke­zetet alkalmaztak, úgy hogy na^y eleven­erők nem léphettek föl és a fék fölhe­lyezése, valamint a féknyomás növelése lassankint történt. Ez az elrendezés azon­ban azt a súlyos hátrányt hozta magával, hogy a fék beesési ideje' meghosszabbít­tatott. Ezen hátrány részleges megszün­tetésére megkísérelték továbbá azt is, liogy a féksúlyt útjának egy bizonyos pontjáig, legfeljebb azonban a fékpofák­nak a fékkorongon való fölfekvéséig sza­badon ejtették le és a féksúly leesését ezen ponttól kezdve oly módon késleltet­ték, hogy a féksúlyban tárolt egész erőt puffer vette föl, mely a benne fölhalmo­zott erőt ingadozások fölléptét kiküszö­bölve adta vissza. Ezen berendezésnél azonban szintén a féknyomás jelentékeny túlnövekedése következik be. Ha a fék­súlyt is nem hirtelen lökéssel, hanem csillapítva hozzuk nyugalomba, akkor a csillapítómozgás hirtelen megkezdésénél legalább is a fékrudazat egy része erősen igénybevéletik. A találmány tárgya olyan ejtősúlyos fék, mely a fékekkel szemben támasztott ismeretes követelményeket, t. i. a beesési idő lehető megrövidítését, a féknyomás fokozatos növelését, ingadozásoknak és elhúzódásoknak a fékrudazatban való föllépte nélkül teljesen kielégíti. Az új elrendezés azonban az összes ismert él­rendezésektől, melyek ezen föltételeket csak megközelítően valósították meg, alapvetően eltér. A találmány tárgya ugyanis az észlelt hiányok gyökeres meg­szüntetése céljából nem a féksúly moz­gását igyekszik meghatározott, gyakran

Next

/
Thumbnails
Contents